Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 08 : Jesosy : Mpanome sy mpihazona ny zavatra rehetra   16 - 22 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny ratsy ateraky ny voary
 Talata 19 Feb.

Mazava loatra fa iray amin'ireo fanontaniana lehibe apetrak'izay rehetra mpino an'Andriamanitra be fitiavana ny momba ilay ratsy; tsy ny ratsy amin'ny olombelona ihany, fa ilay antsoina hoe "ratsy ateraky ny voary". Izany hoe, rehefa mitranga ny zavatra ratsy amin'ny voary (tondra-drano, tafio-divotra, hain-tany, horohoron-tany, sy ny sisa) izay mitondra fanaintainana sy fahoriana, tsy ho an'ny olombelona ihany fa ho an'ny biby ihany koa.

Ahoana no tokony ho fandraisantsika ireny zavatra ireny? Andriamanitra rahateo no mibaiko ny zavaboariny, koa nahoana áry no mitranga ny zavatra tahaka ireny?

Anisan'ny boky taloha indrindra ao amin'ny Baiboly ny bokin'i Joba, izay ahitana ireo fanontaniana ireo (sy ny hafa koa), zava-manaintaina tanteraka tamin'i Joba (jereo ny herinandro fahefatra).

Vakio ny Joba 42. Inona no avalin'io toko io antsika? Inona no fanontaniana mbola tsy voavaly.

Angamba manana fanontaniana sy valim-panontaniana bebe kokoa izay olona efa namaky ny bokin'i Joba. Io boky io dia tena manambara ny fahamarinana lehibe mikasika ny fifanandrinana lehibe (jereo ihany koa ny Apok. 12:12), izay hanampy antsika hanana fahalalana fototra, izay tena ilaintsika, eny, na dia ny hahalalantsika ny antom-pisian'ny ratsy fotsiny ihany aza. Ny tantaran'ny fifanandrinana lehibe kosa anefa tsy manazava ny tsipiriany rehetra ny amin'ny ratsy. Raha ny marimarina, ny fanazavana ny amin'ilay ratsy dia midika ho fanamarinana azy amin'ny lafiny iray, ary tsy afaka manao izany velively isika. Ny fifanandrinana lehibe no afaka manambara ny olana lehibe ao ambadik'ilay ratsy; fa kely monja, raha misy, no ambaran'ny zava-miseho hita maso amintsika mikasika ny tsipiriany momba ilay ratsy.

Tsy takatry ny sain'i Joba, ary tsy takatry ny saintsika koa ny antony rehefa miatrika fahavoazana mitera-doza tahaka ireny isika. Na niresaka tamin'i Joba aza Andriamanitra, dia tsy nanome valiny ny fanontaniany Izy, sady tsy nanazava ny antony nahatonga ny zava-nitranga. Nampahatsiahiviny an'i Joba fotsiny fa misy zavatra ambony tsy ho takatry ny fahalalany, ka tokony hatoky an'Andriamanitra fotsiny izy, ary izany indrindra no nataon'i Joba. Mitovy amin'izany, mazána, ny fanandramana iainantsika; ary mety tsy hahazoam-baliny ny fanontaniantsika. Ny tantaran'i Joba anefa dia manome antsika fahalalana lehibe ny amin'ny toetry ny ratsy, sady maneho amintsika fa tsy olona tsy mahalala na inona na inona ny amin'ny tolona atrehintsika tsy akory Andriamanitra fa tena mahalala tokoa.

Ivereno jerena ny fampidirana ao amin'ny fizarána Sabata, ary vakio ny teny nosoratan-dRamatoa EGW. Ahoana no hanampian'io antsika hahay hahatakatra ny fanontaniana momba ilay ratsy, sady mahalala fa Andriamanitra koa aza efa mba nijaly noho ny aminy?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata