Lesona 08 : Jesosy : Mpanome sy mpihazona ny zavatra rehetra
 16 - 22 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fianarana fanampiny
 Zoma 22 Feb.

"Misy zaua-tsarotra hita ao amin'ny Tenin'Andriamanitra, izay tsy hain'ireo olona faran'izay be fahaizana uahana. Natao ao ireny mba hampahalalana antsika, fa na dia ny zauatra sarotra indrindra eo amin'ny fiainana aza, dia mety tsy ho takatry ny sain'olombelona uoafetra, izay mihambo ho be fahaizana amam-pahalalana. Nefa firifiry akory moa ireo olo-mahay no sahy manambara fa uoafatotry ny lalàna nataony ihany Andriamanitra; dia mihambo izy ireo fa afaka hanazaua na dia ny fisian'ny Fanahy ao anatin'ny fon'olombelona aza. Noho izany dia ataony tsinontsinona ny fanajana ny Tompo sy ny fahatahorany ny heriny. Lauin'ny olona ny zaua-mahagaga rehefa tsy takatry ny sainy ny fomba aman-dalàna nentin'ny Mpahary nanao ireny. Antsoiny hoe lalàn'ny natiora ny lalàna izay mba hitany mifehy ny zauaboary. Moa azon'ny olombelona mety maty atao ue ny hahalala, na dia kely ihany aza, ny amin'ny halehiben'ny saha iasan'Andriamanitra mba hahitany ny didy amam-pitsipiny?" - PM, t. 101.2.

Vakio ihany koa ny "Laws of Nature" (Ny Lalàn'ny Natiora), nosoratan'i EGW, tt. 259-261 ao amin'ny Testimonies for the Church, b. 8).

Fanontaniana ifanakalozan- kevitra :

  1. Vakio tsara ny andalan-teny nosoratan-dRamatoa EGW etsy ambony. Inona no lazainy? Ahoana no fahitantsika ny mpahay siansa ankehitriny, izay manao ny zavatra nolazainy io indrindra?
  2. Ny siansa möderina ankehitriny dia efa ampiasaina mihoatra noho ny enti-mazava, amin'ny alalan'ny natiora, hoe nahoana no mitranga ny zavatra sasany ary nahoana no tsy mitranga ny sasany. Tsy ny "natiora" loatra na ny "lalän'ny natiora no olana fa ny foto-kevitra mahakasika ny fisian'ny natiora sy ny lalän'ny natiora, izay milaza fa tsy misy na inona na inona, na hery mahagaga ao ambadik'izy ireny. Inona no mahadiso io fiheverana io? Inona no tsy mampitombina izany (anontanio ny tenanao hoe avy aiza no iavian'ny lalän'ny natiora), ary nahoana izany hevitra izany no mifanohitra amin'ny ankamaroan'ny foto-pampianaran'ny Baiboly?
  3. Ahoana no ahafahan'ny fanoharana ny zavaboary amin'ilay zava-maneno, hanome antsika sary mampiseho bebe kokoa ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny zavaboary, raha mitaha amin'ny fanoharana ny zavaboary ho toy ny milina mampiodina ny tenany fotsiny?

Inona ihany koa no ohatra hafa hitanao ao amin'ny Soratra Masina mitantara ny nanatanterahan'Andriamanitra sehon-javatra manokana izay mety heverintsika ho "herin'ny natiora" fotsiny? Vakio, ohatra, ny 1 Mpanj. 19:11,12.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata