Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 09 : Ny fanambadiana : fanomezana efa hatrany Edena  23 Feb - 01 Mar. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Tsy tsara
 Alahady 24 Feb.

Avy tao anaty haizina mikitroka tany am-piandohana no namoronan'Andriamanitra ity tontolontsika ity tamin'ny alalan'ny herin'ny Teniny mahagaga. Nandritra ny Famoronana iray manontolo dia "tsara" avokoa ny zavatra rehetra nandra-pahavitan'ny asa, ka tamin'izany no nanambarana fa indro "tsara indrindra" (Gen. 1:31) ny zavatra rehetra noforonin'i Jehôvah.

Tao anatin'izany rehetra izany anefa, dia nisy zavatra anankiray "tsy tsara". Vakio ny Gen. 2:18. Inona no "tsy tsara" ary nahoana? Inona no zavatra sasantsasany takin'io andininy io?

Nambaran'Andriamanitra fa tsara avokoa ny zavatra rehetra nataony tamin'ny Famoronana hatreo amin'ny namoronany an'i Adama. Teto dia i Adama no hany olombelona. Na dia noforonina tahaka ny endrik'Andriamanitra aza i Adama, noho izy irery tao an-tsaha dia tsy afaka naneho ny tena endrik'Andriamanitra feno izy, satria Andriamanitra manana fifandraisana amin'ny ampahany hafa ao amin'ny Tenan'Andriamanitra. Mazava loatra fa ny Tenan'Andriamanitra dia ny firaisan'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Araka izany dia nila olona tahaka azy i Adama mba hananana fifandraisana aminy ara-pifankatiavana lalina sy hiarahany miasa, ka haneho ny fifandraisana ao anaty fifankatiavana izay asehon'ny Tenan'Andriamanitra an'ohatra.

Vakio ny Gen. 2:19-21. Nony avy teo, inona no hetsika nataon'Andriamanitra nampatoriana an'i Adama, avy eo, namoronany vady avy tamin'ny nofony ihany? Ahoana no mety hampifandraisantsika io hetsika nataony io sy ny famoronan'Andriamanitra vady ho an'i Adama?

Ny tapany farany eo amin'ny and. 20 angamba no misy ny teny fototra mahalaza azy. Rehefa nanome anarana ireo biby ireo i Adama, dia tsy maintsy tsikariny fa tsiroaroa avokoa, lahy sy vavy, ireo biby ireo fa tsy tahaka azy, izay hany voary tokana. Afaka mahazo antoka isika fa nanam-piniavana hamorona vady ho an'i Adama hatrany Andriamanitra. Fa angamba tiany hitsiry tao amin'i Adama ny filany vady - dia ny fahatsapany fa misy olona banga eo amin'ny fiainany - ary izany indrindra no hahatonga azy ho feno fankasitrahana ny amin'ny fanomezana izay homen'i Jehövah azy, dia ny vadiny.

Diniho ny fampitahana ny hoe "tsara indrindra" ho an'ny voary hafa rehetra, sy ny fanambarana hoe "tsy tsara" ny maha-irery an'i Adama. Manambara inona izany mahakasika ny hasaro-bidin'ny fifandraisana? Inona no azonao atao hanamafisana izay fifandraisana rehetra manan-danja eo aminao ankehitriny?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata