Lesona 09 : Ny fanambadiana : fanomezana efa hatrany Edena
 23 Feb - 01 Mar. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fanambadiana : fanoharana ho an'ny Fiangonana
Alakamisy 28 Feb.

Fantatry ny mpianatra Baiboly loatra fa ao amin'ny Testamenta Taloha sy Vaovao, ny fanambadiana dia ampiasaina ho fanoharana ny fifandraisana eo amin'Andriamanitra sy ny olona nanaovany fanekena. Izany, ohatra, no antony mahatonga ny Baiboly mampiasa matetika ny sary an'ohatry ny vehivavy tsy mahatoky entina hanoharana fivadiham-pinoana na famerenana fanaovan-dratsy izay nateti-pitranga tokoa tamin'ny andron'ny Isiraely fahiny. Ao amin'ny Eksòdòsy ohatra dia nilaza tamin'ny vahoakany i Jehòvah mba tsy hiditra amin'izay mety ho karazana fifandraisana akaiky tamin'ireo mpanompo sampy nanodidina azy satria olona tena tsy misaina ny mpanompo sampy, ka andrao hitarika ny Isiraely any amin'ny ratsy.

Vakio ny Eks. 34:15,16. Inona no sary ampiasain'i Jehòvah eto amin'ity fampitandremana manokana ity? Ahoana no tokony ho fandraisana io teny io eo amin'ny tontolon-kevitra mahakasika ny vahoak'Andriamanitra "vita fanambadiana" Aminy? Jereo ny Jer.3:14.

Ny sary manohatra ny fiangonana ho ilay ampakarin'i Kristy dia mampivoitra ny firaisana eo amin'ny mpino sy amin'i Kristy, indrindra rehefa resahina eo amin'ny tontolon-kevitry ny fiheverana ara-Baiboly momba ny fanambadiana: lehilahy iray sy vehivavy iray mifamatotra ao anaty fifandraisana be fitiavana sy feno fanoloran-tena.

Vakio ny Efes. 5:28-32 sy ny Apòk. 19:5-9. Inona no ampianarin'ireo andininy ireo?

Amin'ireo andininy ireo, ny fifandraisana ao anatin'ny fanambadiana mendrika dia ampitahaina amin'ny fifandraisana eo amin'Andriamanitra sy ny olony. Manasa ny olony Andriamanitra hanatona Azy ho amin'ny fifandraisana matotra. Io no sary mahagaga maneho izay ilain'Andriamanitra avy amin'ny olona sy ny faniriany hitondra antsika ho amin'ny firaisam-po Aminy.

Inona no safidy azonao atao izay hitondra anao ho akaikikaiky kokoa an'Andriamanitra, sy hanakaikaiky kokoa ilay ohatra mendrika asehon'ny foto-kevitra ara-Baiboly momba ny fanambadiana? Nahoana moa izany no miankina amin'ny safidy, izay azonao [ary ianao irery ihany] hanapahan-kevitra?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata