Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 09 : Ny fanambadiana : fanomezana efa hatrany Edena   23 Feb - 01 Mar. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Miaro izay sarobidy
 Alarobia 27 Feb.

Azo tarafina eo amin'ny fifandraisan'ny olombelona ara-nofo ny iray amin'ny ohatra lehibe maneho ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona. Tena fanomezana mahatalanjona avy amin'Andriamanitra izany. Kanefa, tahaka ny hita eo amin'ny fanomezana rehetra efa nomena antsika, dia tsy omena antsika fotsiny amin'izao izany. Izany hoe, tsy zavatra azontsika anaovana izay tiantska hatao izany. Fa nametraka fitsipika Andriamanitra. Amin'izay indrindra, dia mazava ny voalazany: "ny hetsika ara-nofo dia natao ho an'ny mpivady, lahy sy vavy, ary ao anatin'ny fanambadiana ihany. Izay rehetra ivelan'izany dia fahotana."

Vakio ny Mat. 5:27-30. Jereo fa matotra dia matotra ny fandraisan'i Jesósy ity resaka resahiny eto ity. Inona no tena mampiahiahy eto?

Na tiantsika manao ahoana aza ny mifantoka amin'ny fahasoavana sy ny famelan-keloka izay arotsak'i Jesósy amin'ny mpanota, dia tsy azontsika hadinoina ny fenitra ambony ara-pisainana izay niainany sy nampianariny. Sarotra ihany ny maka sary an-tsaina hoe nahoana i Jesósy no nanao fampitandremana hentitra manoloana ny fitondran-tena eo amin'ny ara-nofo, araka ny hita amin'ireo andininy vitsivitsy ireo. Hanaisotra ny masonao? Hanapaka ny tananao? Raha izany no atao mba hampitoetra ny tena ho madio, dia tsara raha atao izany; raha tsy izany dia tandindomin-doza ianao ka hamoy ny fiainanao mandrakizay.

"Raha mba afaka tamin'ny tsy fahamarinana ireo rehetra izay mitonona ho mankató ny lalán'Andriamanitra, dia ho afaka ny fanahiko; indrisy anefa fa tsy afaka amin'izany ireo. Eny, fa na ny sasany izay milaza ho mitandrina ny didin'Andriamanitra rehetra aza dia mbola meloky ny fahotana noho ny fijangajangana. Inona no azo lazaina mba hamoazana ny fahatsapany efa osa? Ny fitsipika ara-pisainana, izay arahina amin'ny fomba hentitra, no tonga hany mpiambina azo antoka ho an'ny fanahy." - CH, tt. 621,622.

Na hentitra manao ahoana aza ny fampitandremana ataon'i Jesósy eto, dia tsy tokony hohadinointsika velively ny tantaran'ilay vehivavy tratra nijangajanga (Jao.8:1-11). Ahoana no hiezahantsika hampisy ny fifandanjana marina eo amin'ny fihazonana ny fenitra izay voalazan'i Jesósy amin'ny andininy etsy ambony, nefa koa sady maneho fahasoavana sy fangorahana amin'ireo izay lavo, araka ny asehon'io tantara io?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata