Lesona 09 : Ny fanambadiana : fanomezana efa hatrany Edena
 23 Feb - 01 Mar. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny fanambadiana : fanomezana efa hatrany Edena  Sabata 23 Feb.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Gen. 2:18-25; Mar. 10:7-9; Efes. 5:22-25; Mat. 5:27-30; 2 K6r. 3:18.

Tsianjery : "Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe: tsy tsara raha irery ralehilahy; dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. " - Gen. 2:18.

Diniho ny amin'ny fitahiana avy amin'ny fanambadiana sambatra sy ny tokantrano mifankatia.

Akory ny hasambaran'ireo izay manana fanandramana toy izany!

Indrisy anefa fa toa fahoriana sy hatezerana foana mazàna no iainan'ny ankamaroan'ny ao anaty fanambadiana fa tsy mba fifaliana sy fiadanana. Tsy mba natao na tokony hampijaly toy izany anefa ny fanambadiana. Ny toetra mampalahelo hita eo amin'ny fanambadiana maro dia fisehoana mahery vaiky ny fahasimbana izay nentin'ny ota ho an'ny taranak'olombelona.

"Andriamanitra no nanamasina ny fanambadiana voalohany tety an-tany. Ilay Mpanao izao rehetra izao no loharano nipoiran'izany zava-masina izany. Koa 'aoka hanan-kaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana.' - Heb. 13:4. Fa izany no anankiray amin'ny fanomezana voalohany indrindra nomen'Andriamanitra ny olona ary mbola izany koa no isan'ny anankiray tamin'ny zava-masina azon'i Adama nentina ho azy taty aorian'ny fahalavoana, raha nandao an'i Edena izy. Mitondra soa ho an'ny olona ny fanambadiana raha mitandrina ny fitsipika napetrak'Andriamanitra momba izany izy. Ny fanambadiana mantsy no fiarovana ny fahasambarany sy ny fahadiovany; izy no manondrotra ny heriny na ara-batana, ara-tsaina, na ara-panahy." - PM, t. 26.2.

Endrey, mahatalanjona loatra izany ohatra izany! Ny lesona amin'ity herinandro ity dia hijeriny ny amin'ireo fitsipika sasantsasany ao ambadik'izany.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata