Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 09 : Ny fanambadiana : fanomezana efa hatrany Edena
 23 Feb - 01 Mar. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fanambadiana mendrika
 Talata 26 Feb.

Ilay mpanoratra amerikanina William Faulkner dia efa nilaza ny fanambadiana ho "tsy fahombiazana" ary nanoratra hoe: "Toy izao no hany fomba tokana ahitana fiadanana anatin'ny [fanambadiana] ... miaraka amin'ilay [vady] voalohany, nefa tsy dia manakaiky azy loatra araka izay azo atao, sady manantena ny ho ela velona noho izy indray andro any."

Indrisy, fa teny mampalahelo toy izany no azo amaritana ny endriky ny fanambadiana maro!

Vakio ny Mar. 10:7-9. Inona no teny ambaran'i Jesôsy ao amin'io andalan-teny io? Inona no toetoetry ny fanambadiana tsara hita ao amin'io tenin'i Jesôsy io?

Fantatra mazava loatra ny tombontsoa azo amin'ny fandaozana ny ray aman-dreny mba hiara-manorina tokan-trano amin'ny vady, ka tsy voatery holazaina akory aza. Ny olana eo amin'ny rafozana mazàna no anisan'ireo antony voalohany mahatonga korontana amin'ny mpivady. Iray amin'ireo dingana voalohany tokony hatao rehefa hanorina tokantrano sambatra ny fanajana ny fahaleovan-tenan'ny olon-droa mivady amin'ny alalan'ny fanorenana tokantrano misaraka amin'ny an'ny ray aman-dreny, raha azo atao indrindra. Raha toa ka tsy azo tanterahina izany, dia tokony ho voahaja hatrany ny tsiambaratelo sy ny fiainana manokana izay azy mivady.

Toetra anankiray hamantarana ny fanambadiana tsara ihany koa ny firaisan-tsaina. Ny firaisan-tsaina akory tsy midika hoe tsy tokony hampiasa intsony ny sainy avy izy roa, saingy tokony ho iray (hiray saina) izy mba hanao izay tsara indrindra ho an'ny andaniny sy ny ankilany avy, sy ho an'ny fiarahan'izy roa.

Nohamifisin'i Jesôsy ihany koa fa maharitra ny fanambadiana. Ny fanambadiana dia tsy fifandraisana kitoatoa ka azo atomboka na azo ravana amin'izay itiavana azy. Ny fanambadiana dia fifanekena mandritra ny androm-piainana iray manontolo. Ireo izay tsy niomana ny hanokana ny tenany ho amin'ny fiainana dia tokony hampihemotra ny hanaovana izany dingana izany mandra-pahavonony.

Vakio ny Efes. 5:22-25. Amin'ny fomba ahoana no hanambaran'ireo andininy ireo ny fitsipika ao anatin'ny fanambadiana mendrika?

Tombontsoa ho an-drelehilahy ny hanolotra ny tenany ho an'ny vadiny amin'ny fanompoana be fitiavana, tahaka an'i Kristy Izay nanolotra ny Tenany ho an'ny Fiangonana. Ny vehivavy kosa tokony hanaja ny vadiny sy hiara-miasa eo amin'ny asa hanatrarany ny tanjona iraisany. Ity no vahaolana ho an'ny korontana nateraky ny ota amin'ny fifandraisana ao anatin'ny fanambadiana. Ny fitiavana mahafoy tena dia ho hita ao anaty fifanajana maneho fitiavana sy ny hasambaran'ny roa tonta. Afaka ny ho tonga "fanandraman-tsira" sahady ny fiainana any an-danitra ny tokantranontsika.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata