Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 13 : Famoronana indray

23 - 29 Mar. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fanombohana vaovao
Alahady 24 Mar.

Ny zavatra iray iombonan'ny Baiboly sy ny siansa dia ny finoana fa ity tany ity, araka izay ahalalantsika azy ankehitriny, dia tsy haharitra mandrakizay. Ho an'ny siansa (farà faharatsiny ny ampahany amin'izany) dia hery tsy manam-pitiavana sy tsy mañana tanjona ananan'ny kisendrasendra no nahatonga ny tany sy ny aina ho nisy, ary izany hery tsy manam-pitiavana sy tsy manana tanjona izany ihany no hanapotika ireo amin'ny farany. Ny Baiboly koa dia mampianatra fa tsy haharitra mandrakizay ity tany ity fa tena holevonina tokoa. Kanefa ao amin'ny vinavina izay atolotry ny siansa dia ny faharavana no fiafaran'ny zavatra rehetra mandrakizay; fa mifanohitra amin'izany kosa ny hoavy soritan'ny Baiboly: ny faharavan'izao tontolo izao dia fanombohan'ny tontolo vaovao tanteraka sady tonga lafatra izay haharitra mandrakizay.

Vakio ny Apôk. 21:1-5. Sary manao ahoana momba ny hoavy no asehon'ireo andininy ireo? Inona no fanantenana mahafinaritra miandry antsika? Nahoana no Andriamanitra irery no afaka manatontosa izany ho antsika?

Tsy isalasalana fa iray amin'ireo fanantenana lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika ny hoe hofongorana mandrakizay ny fahafatesana sy ny fahoriana. Mazava fa tsy zavatra tsara eo imason'Andriamanitra ireo fanandramana ireo. Tsy teo amin'ny zavaboary izy ireo raha niteny hoe "tsara indrindra" Andriamanitra (Gen. 1:31). Fahavalo nisosoka taty aoriana ireo; tsy natao ho eo anivon'ny zavaboary tamin'ny voalohany izy ireo ary tsy ho eo anivon'ny tontolo vaovao ihany koa. Tonga i Jesósy mba handrava azy ireo ary tsy hanandrana azy ireo intsony mandrakizay isika.

Mitondra fiaingana vaovao ny famoronana vaovao. Hifarana hatreo izao fanandramana ratsy miaraka amin'ny fahotana izao. Misy ny vokatra sady mazava: mitondra fahafatesana sy fahoriana ny fahotana, ary ny lalànAndriamanitra dia lalàn'ny fiainana.

Toy ny namoronanAndriamanitra ny lanitra sy ny tany tamin'ny voalohany dia hamorona lanitra vaovao sy tany vaovao Izy, ary hanolotra fanombohana vaovao Izy miaraka amin'izany. Hay Andriamanitra Mpamorona irery ihany no afaka hanatanteraka izany ho antsika. Ary izany rehetra izany dia atolotra antsika amin'ny alalan'ny asa izay notanterahin'i Jesósy ho antsika. Raha tsy teo ny planin'ny famonjena dia tsy ho nanana fanantenana mihoatra noho izay atolotr'izao fiainana izao isika; ho nahakivy ny toe-javatra raha izany tokoa no nisy.
Nahoana no zava-dehibe tokoa ho antsika ny teny fíkasana ny amin'ny fiainam-baovao? Hanao ahoana ny finoantsika raha tsy misy izany teny fíkasana izany?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata