Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 13 : Famoronana indray

23 - 29 Mar. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Famerenana amin'ny laoniny
Alakamisy 28 Mar.

"Talohan'ny nidiran'ny fahotana dia nahita fifaliana tamin'ny firaisam-po miuantana tamin'ny Mpanao azy i Adama."— HM, t. 9. Kanefa taorian'ny fahalavoana dia niova tanteraka tamin'ny endriny maro io fifandraisana io.

Vakio ny Gen. 3:24, sy ny Eks. 33:20, ary ny Deo. 5:24-26. Inona no vokatry ny fahotana teo amin'ilay fifandraisana ety nisy teo amin'ny olombelona sy Andriamanitra?

Notapahin'ny fahotana ny fifandraisana teo amin'Andriamanitra sy ny olombelona. Noroahin'Andriamanitra tsy ho eo anatrehany izy mivady mba ho fiarovana azy ireo. Tsy afaka ny hahita ny tavanAndriamanitra intsony ny olona ka ho velona.

Na izany aza dia Andriamanitra ihany no nanapa-kevitra hanatanteraka ny planin'ny famonjena. Amin'ny alalan'izany planina izany dia azo avitrana indray ilay fifandraisana tapaka, na dia lehibe indrindra aza ny saran'izany ho an'ny tenany.

Vakio ny Jao. 14:1-3 sy ny Apôk. 22:3-5. Inona no toky nambaran'i Jesôsy tamin'ny mpianany mialoha indrindra ny handehanany ho eo amin'ny hazo fijaliana, ary inona no ho vokatr'izany?

Natao ho tafaray indray, ao anatin'ny fiadanana, ary mifanatri-tava, Andriamanitra sy ny olombelona. Tsy hisy ozona intsony hihatra amin'ny tany, ary izay rehetra very dia haverina amin'ny laoniny. Ireo voavonjy dia hotolorana tontolo iainana vaovao, fiainam-baovao, fanapahana vaovao, fiadanana vaovao miaraka amin'ny zavaboary rehetra, ary fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra. Amin'izay no ho tanteraka ny tanjona tany am-boalohany tamin'ny namoronana ny olombelona. Hiara-miaina amim-pirindrana Andriamanitra sy ny taranak'olombelona ary ny voary, ary haharitra mandrakizay izany firindrana izany.

Na dia ankehitriny aza, mialoha ny fanavaozana ny lanitra sy ny tany, dia ahoana no hahafahantsika mianatra mankafy ny firaisana amin'Andriamanitra? Inona no safidy ataontsika, izay misy akony tsara sy akony ratsy eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata