Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 13 : Famoronana indray

23 - 29 Mar. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Avy amin'ny vovoka mankamin'ny fiainana
Alatsinainy 25 Mar.

Vakio ny Gen. 2:7 sy ny 3:19. Avy tamin'ny inona no namoronana an'i Adama, ary inona no vokatry ny fahotany?

Avy tamin'ny vovoka no namoronan'Andriamanitra an'i Adama, dia tonga olombelona izy. Raha mbola nihazona ny fifandraisany tamin'Andriamanitra izy dia nitohy ny fiainany. Rehefa nanota i Adama dia lasa tafasaraka tamin'ilay Loharanon'ny fiainana. Vokatr'izany dia maty izy ka niverina ho vovoka.

Vakio ny Isa. 26:19 sy ny Dan. 12:2. Inona no hihatra amin'ireo izay matory ao amin'ny vovoka?

Manome fanantenana ho an'ny Kristianina ny teny fikasana ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Hoy i Joba raha nanambara ny fanantenany: "Ary rehefa levona ny hoditro, izao simba izao, sady afaka amin'ny nofoko aho, dia hahita anAndriamanitra" - Joba 19:26. Ho an'ny olona mahatoky dia mandalo ihany ny fahafatesana. Ilay Andriamanitra Izay namorona an'i Adama avy tamin'ny vovoka ka nanisy fofonaina azy dia tsy nanadino ny fomba famoronana olombelona avy amin'ny vovoka. Ny fitsanganana amin'ny maty dia asa famoronana mitovy tanteraka amin'ny famoronana an'i Adama.

Vakio ny 1 Kor. 15:52-58. Inona voambara eto izay mifamatotra tsy azo sarahina amin'ny tantaran'ny famoronana ao amin'ny Genesisy?

Ny fitsanganan'ny olo-marina amin'ny maty dia ho tanteraka avy hatrany amin'ny fiavian'i Jesosy fanindroany. Toy ny tamin'ny famoronana voalohany ny taranak'olombelona dia toe-javatra mihoatra ny herin'olombelona izany ary Andriamanitra no manatontosa azy manontolo. Izany rehetra izany dia mifanohitra tanteraka amin'ny foto-kevitra hoe nampiasa ny fivoarana miandalana Andriamanitra. Raha toa tokoa ka tsy hiandry fivoarana miandalana mandritra ny an-tapitrisan-taona Andriamanitra mba hamoronana indray, fa ao anatin'ny indray mipi-maso, dia azo antoka fa afaka namorona antsika tsy tamin'ny alalan'ny fivoarana miandalana Izy tamin'ny famoronana voalohany. Noho izany, toy ny zavatra hafa rehetra ambaran'ny Baiboly, ny fanantenana ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia porofo ara-Baiboly misongadina manohitra ny foto-kevitra milaza fa nampiasa fivoarana miandalana Andriamanitra.

Tokony hidika inona ho antsika ny maha-voafetra ny siansa ka tsy anomezany fanazavana mahafa-po ho antsika mikasika ny lohahevitra manan-danja sady fototra tahaka ny fitsanganana amin'ny maty?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata