Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 13 : Famoronana indray

23 - 29 Mar. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Famoronana indray
Sabata 23 Mar.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Apôk. 21:1-5; Gen. 3:19; 1 Kôr. 15:52-58; Gen. 6:11-13; Isa. 11:6-9; Jao. 14:1-3.

Tsianjery : "Kanefa isika, araka ny teny fikasany, dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao, izay itoeran'ny fahamarinana. " - 2 Pet. 3:13.

Soritan'i Petera ao amin'ny 2 Pet. 3:10-13 ny hiafaran'ny lanitra sy ny tany. Samy holevonina izy ireo, miaraka amin'izay rehetra ao aminy.

Kanefa tsy mifarana eo tsy akory ny tantara, satria hisy lanitra vaovao sy tany vaovao hoforonina hanoloana ny teo aloha.

Diniho ny fifanoherana misy eo amin'ireo tontolo roa ireo. Ny fahotana no manjaka ao amin'ilay voalohany, fa ny fahamarinana kosa no mitoetra ao amin'ilay faharoa. Ny

fahafatesana no manapaka ao amin'ilay taloha, fa fiainana kosa ao amin'ilay vaovao. Miharihary ny fifanoherana tanteraka eo amin'ireo tontolo roa ireo.

Araka ny hitantsika ao amin'izany fanantenana izany dia tsy nifarana teo amin'ny famoronana voalohany ny tany koa ny anjara asa maha-Mpamorona an'Andriamanitra. Tsy mifarana koa eo amin'ny asa izay ataony ao anatintsika izany, dia ny asa fanovana antsika ho voary vaovao ao amin'i Kristy. Mitohy izany asan'Andriamanitra izany. Ilay Andriamanitra Izay namorona izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny hery ananan'ny Teniny, izay hery mihoatra ny hery hita maso, dia hanavao azy indray, ary mbola amin'ny alalan'io heriny io ihany no hanatanterahany izany.

Eny tokoa, raha tsy misy io asa famoronana vaovao io dia ho tsinontsinona ny asa famoronana voalohany. Ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao no fara tampon'ny teny fikasan'Andriamanitra ho antsika.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata