Lesona 13 : Famoronana indray

23 - 29 Mar. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Famerenana amin'ny laoniny ny fanapahan'olombelona
Talata 26 Mar.

Ampitahao ny Gen. 1:28 sy ny Jao. 12:31. Inona no toerana nisy an'i Adama sy i Eva teo amin'ilay tontolo vao avy noforonina? Iza no nitana ny fahefana sy nanapaka teto amin'izao tontolo izao?

Nankinina tamin'i Adama ny andraikitra hanapaka teo amin'izao tontolo izao. Rehefa nanota izy dia veriny izany

fanapahana izany. I Satana ankehitriny no manampatra ny heriny eo amin'ny zavaboary, mitondra ireo faharavana sy herisetra izay hitantsika manerana izao tontolo izao.

Kanefa taorian'ny hazo fijaliana dia azon'i Jesôsy ny fahefana izay an'i Satana teo aloha (jer. ny Mat. 28:18; Apôk. 12:10; Jao. 12:31). Ary na dia mbola avela hiasa eto an-tany sy hanimba aza i Satana, dia afaka mifaly isika noho ny fahalalana fa voafetra ny andron'i Satana: ny fandresen'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no miantoka izany.

Vakio ny 2 Tim. 2:11,12 sy ny Apôk. 5:10. Inona no fahamarinana raisintsika avy amin'ireo andininy ireo? Vakio koa ny 1 Kôr. 6:2,3.

Homena fahefana ho mpanjaka sy mpisorona ireo voavonjy. Ny maha-mpanjaka dia midika fahefana; ny maha-mpisorona dia midika asa atao ao anatin'ny sehatry ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ireo zavaboary hafa, angamba amin'ireo avy amin'ny tontolo voaforona hafa aza, dia ireo izay tsy nahalala ny fanandramana ny fahotana sy ny ozona aterany.

"Hidanadana mba ho fianaran'ny voavotr'Andriamanitra ny haren-tsarobidin'izao rehetra izao manontolo. Tsy ho voasakantsakan'ny fahafatesana izy ireo, ha afaka hisidina, ary tsy ho sasatra, ho any amin'izao tontolo izao lavitra - izao tontolo izao izay nangitakitaka sy nalahelo rehefa nahita ny fahorian'ny olombelona; nihira hiram-pifaliana rehefa nandre ny vaovao ny amin'ny fanahy voavonjy. Tsy hay lazaina ny fahafinaretan'ny zanak'ity tany ity miditra eo amin'ny fifaliana sy ny fahendren'ireo mponina tsy lavo."— HM, t. 705. Araka ny hevitrao, midika inona ny hoe "miditra eo amin'ny fifaliana sy ny fahendren'ireo mponina tsy lavo"? Inona no ho azontsika ianarana avy amin'ireo mponina tsy lavo? Ary inona no hianaran'izy ireo avy amintsika?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata