Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 01 : Fijangajangana ara-panahy (Hosea)

30 Mar - 05 Apr. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Baiko hafahafa
Alahady 31 Mar.

“Tamin'ny niandohan'ny nitenenan'i Jehovah tamin'i Hosea dia hoy Jehovah taminy: ‘Andeha hianao maka vady izay efa tena janga sy zanaky ny fijangajangana; fa fatra-pijangajanga miala amin'i Jehovah ny tany.’ Dia lasa izy naka an'i Gomera, zanakavavin'i Diblaima; ary dia nanan'anaka ravehivavy ka nitera-dahy taminy.” – Hôs. 1:2,3.

Nandritra ny taonjato maro no niadian’ireo mpikaroka momba ny Baiboly hevitra momba ity baiko ity. Fanontaniana maro no nipetraka tamin’izany tahaka ny hoe: tena vehivavy janga ve sa vady tsy mahatoky fotsiny i Gômera? Vevivavy efa tsy nadio fitondran-tena talohan’ny nanambadiany an’i Hôseà ve izy sa efa taorian’ny fanambadiana vao lasa tsy nahatoky?

Tsy fantatsika ny tena marina. Zavatra iray anefa no azo antoka: rehefa nanomboka niteny tamin’i Hôseà sy tamin’ny alalan’i Hôseà Andriamanitra, dia te hampitodika ny mason’ny Isiraely Izy tsy hijery ny tantaran’i Hôseà fa hibanjina kosa ny tantaran’ny fitiavan’Andriamanitra ny Isiraely. Satria Isiraelita i Gômera, ny tantaran’ny fanambadiany tamin’ilay mpaminany dia mifamatotra amin’ny tantaran’ny fanekena nataon’Andriamanitra tamin’ny Isiraely.

Misy fitoviana lehibe maro eo amin’ny tantaran’i Hôseà sy ny fanandramana niainan’Andriamnitra niaraka tamin’ny Isiraely. Teo amin’ny lafiny ara-nofo, dia nijangajanga nanitsakitsaka an’i Hôseà i Gômera; teo amin’ny lafiny ara-panahy kosa, dia tsy nahatoky tamin’Andriamanitra ny Isiraely. Tahaka ny fahalotoam-pitondrantenan’i Gômera nampalahelo ny fon’ny vadiny, dia nampalahelo ny fo lehiben’Andriamanitra tahaka izany ihany koa ny fanompoan-tsampy nataon’ny Isiraely. Nantsoina hiaritra fo maratra sy tokantrano rava i Hôseà. Ampoizina fa nijaly noho ny tondro-molotry ny fiaraha-monina sy ny fahafaham-baraka izy. Kanefa, arakaraky ny nanandramany ny faharatsiam-pitondran-tenan’i Gômera no nahatsapany lalindalina kokoa ny hirifiry sy ny alahelon’Andriamanitra noho ny amin’ny Isiraely.

Nibaiko ireo mpaminany hafa Andriamanitra, indraindray, hanao zavatra mihoatra ny fitorian-teny. Vakio ireto andalan-teny manaraka ireto dia hazavao hoe tamin’ny fomba ahoana no nanehoan’ireo zavatra nataon’ireo mpaminany ireo ny fomba nitondran’Andriamanitra ny vahoakany. Isa. 20:1–6; Jer. 27:1–7; Ezek. 4:1–6.

Inona no fijoroana ho vavolombelona ataonao momba an’Andriamanitra, tsy amin’ny alalan’ny teny fotsiny, fa amin’ny alalan’ny asa ataonao ihany koa? Inona eo amin’ny fiainanao no manambara fa ianao dia tsy hoe olona tsara fanahy fotsiny fa tena mpanara-dia an’i Kristy ihany koa?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata