Lesona 01 : Fijangajangana ara-panahy (Hosea)

30 Mar - 05 Apr. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Antso ho amin'ny fibebahana
Alakamisy 04 Apr.

“‘Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, Izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesôsy Kristy, Izay efa nirahinao.’” – Jao. 17:3.

Ny anarana hoe Hôseà dia midika amin’ny teny hebreo hoe “mamonjy i Jehôvah.” Misy ifandraisany amin’ny anarana hoe Jôsoà, sy Isaià, ary ny anarana hoe Jesôsy mihitsy koa aza izany. Miantso ny olona ny mpaminany Hôseà mba handà ny fahotana ka hitady fialofana ao amin’ny Tompo Andriamaniny satria Izy no Mpamorona sy Mpanavotra azy. Ny tanjon’ny fitsaran’Andriamanitra dia ny hampahatsiahy ny mpanota fa ny fiainany sy ny heriny dia avy amin’Ilay Iray izay tsy maintsy hiverenany. Araka izany, na dia teo aza ireo fampitandremana sy ireo didim-pitsarana navoaka ao amin’ny bokin’i Hôseà, dia aseho ao ihany koa ireo lohahevitra momba ny fibebahan’ny taranak’olombelona sy ny famelan-keloka avy amin’Andriamanitra.

 

Ampirisihin’ ny mpaminany Hôseà ny firenena, izay ringana ao amin’ny fahotana “noho ny tsy fisian’ny fahalalana” (Hôs. 4:6), mba hikiry hahalala an’Andriamanitra amin’ny fahafenoany tanteraka ka hiaina mifanaraka amin’ireo fitsipi-piaina mandrakizay izay apetrany. Vahoaka tsy ampy fahalalana izy ireo, tsy ampy fahalalana an’Andriamanitra, ka izany no nitarika azy ireo hikomy, fikomiana izay niafara tamin’ny fitsaran’Andriamanitra azy ireo.

 

Mifanohitra amin’izany, afaka nahazo fahalalana an’Andriamanitra ho an’ny tenany izy ireo raha toa ka nino sy nankatò Azy. Mety ho fahalalana akaiky sy ety ihany koa izany. Izany indrindra no mahatonga ny fanambadiana ho fanehoana miverimberina ny karazam-pifandraisana irin’Andriamanitra hisy eo Aminy sy amintsika.

 

Izany ihany koa no mahatonga ny fiainana kristianina hifototra voalohany indrindra amin’ny fifandraisana amin’Ilay Andriamanitra velona. Izany no mahatonga an’Andriamanitra hiantso ny olona mba hahalala Azy sy hanaraka ny sitrapony ho an’ny fiainan’izy ireo.

 

Niteraka fisarahana mampahatahotra teo amin’ Andriamanitra sy ny taranak’olombelona ny olan’ny fahotana. Kanefa, tamin’ny alalan’ny fahafatesan’i Kristy teo amin’ny hazo fijaliana, dia nisy lalana voamboatra ka ny tsirairay avy amintsika dia afaka ny hiara-mandeha akaiky dia akaiky amin’ny Tompo. Tena afaka ny hahafantatra Azy manokana tokoa isika.

 

Inona ny maha-samy hafa ny fahafatantarantsika ny momba an’Andriamanitra sy ny fahafantarantsika an’Andriamanitra? Ahoana no ahitana taratra io fahasamihafana io eo amin’ny fiainantsika andavanandro? Raha misy manontany anao hoe: “ahoana ny mety ahafantarako an’Andriamanitra?” dia inona no mety havalinao? Inona no ampianarin’ireto toko sy andininy manaraka ireto ny amin’ny maha-zava-dehibe ny fahafantarana an’Andriamanitra”? Eks. 33:12,13; Jer. 9:23,24; Dan. 11:32; 1 Jao. 2:4.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata