Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 01 : Fijangajangana ara-panahy (Hosea)

30 Mar - 05 Apr. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fijangajangana ara-panahy
Alatsinainy 01 Apr.

Nisedra hirifirin’ny famadihana, sy ny fahafaham-baraka ary ny henatra i Hôseà rehefa nijangajanga i Gômera vadiny. Nampita hafatra avy tamin’Andriamanitra ho an’ireo namany sy mpifanolo-bodirindrana aminy, izay nahita ny alahelony, izy. Tamin’ny alalan’ny teny sy ny fihetsika no nampitany tamin’izy ireo izao hafatra izao: Isiraely, ilay vadin’Andriamanitra, dia tahaka an’i Gômera ihany, satria nijangajanga ara-panahy izany firenena voafidin’Andriamanitra izany.

Ny vahoakan’Andriamanitra tsy mahatoky aminy dia oharin’i Jeremia mpaminany amin’ny “vehivavy janga,” izay miaina miaraka amin’ny lehilahy maro na dia eo aza ny zava-drehetra omen’Andriamanitra azy ireo (Jer. 3:1). Nantsoin’i Ezekiela hoe “vady mijangajanga” ihany koa ny Isiraely mpanompo sampy izay niala tamin’ny tena vadiny (Ezek. 16:32). Ny fanompoan-tsampy àry, araka izany, dia ambaran’ny Baboly ho fijangajangana ara-panahy.

 

Vakio ny Hôseà 2:10–15. Inona no fampitandremana omen’Andriamanitra eto? Mety ho tandindomin-doza hanao zavatra tahaka izany eo amin’ny ara-poto-kevitra ve isika, amin’ny maha-Advantista mitandrina ny andro fahafito antsika? Amin’ny fomba ahoana?

 

Ampiasaina ihany koa ny teny hoe “vary, sy ranom-boaloboka ary diloilo” ao amin’ny bokin’ny Deoterônômia (Deo. 7:12–14) hanehoana ny foto-tsakafon’ny Isiraely izay betsaka tokoa, ka nanaram-po tamin’izany ny olona, araka ny teny fikasan’Andriamanitra nomeny tamin’ny alalan’i Mosesy. Sady tena tsy nahay nankasitraka an’Andriamanitra ny olona tamin’ny andron’i Hôseà, no tena variana tamin’ny tontolo nanodidina azy, hany ka natolotr’izy ireo ho an’ireo sampiny sandoka ireo fanomezana ireo, kanefa Andriamanitra no nanome izany azy ireo. Fampitandremana manao ahoana re izany ho antsika rehetra, mba hampiasantsika ny fanomezana azontsika ho amin’ny asan’Andriamanitra, fa tsy amin’izay fomba tsy noheverina ampiasana azy ireny velively (Mat. 6:24)

 

 “Manao ahoana re ny fijerin’Andriamanitra ny tsy fahaizantsika mankasitraka Azy sy ny tsy fankasitrahantsika ny fitahiana avy aminy e? Rehefa manome zavatra ho an’olona iray isika, nefa hamaivaniny izany na ampiasainy amin’ny tsy tokony ho izy, dia mihidy amin’izany olona izany ny fontsika sy ny tanantsika. Kanefa ireo izay nandray ireo fanomezana natolotr’Andriamanitra tamim-pamindram-po isan’andro, isan-taona, dia tsy mampiasa ireo fanomezana be dia be ireo araka ny tokony ho izy, ary manao tsirambina ireo fanahy izay nanoloran’i Kristy ny ainy.  Ireo fahafaha-manao izay nampidraminy azy yireo mba hanohanana ny asany sy hanorenana ny fanjakany dia natokana ho amin’ny trano sy tany, nolaniana hanomezana fahafaham-po ny fieboeboana sy ny fahafinaretan’ny tena, ka hadino ilay Mpanome.” — Advent Review and Sabbath Herald, EGW, 7 Desambra 1886.

 

Saintsaino hoe toa mora tokoa ny hampiasa ny fanomezana natolotr’Andriamanitra anao amin’ny fomba mampanaram-po ny fitiavan-tena, na amin’ny fanompoan-tsampy samy hafa mihitsy koa aza. Inona ireo fomba azo tanterahina hisorohana izany fahotana izany eo amin’ny fiainantsika?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata