Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 01 : Fijangajangana ara-panahy (Hosea)

30 Mar - 05 Apr. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fijangajangana ara-panahy (Hosea)
Sabata 30 Mar.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Hôs. 1:1–3; Ezek. 4:1–6; Hôs. 2:14-20,4:1–3; Jak. 5:1–7; Apôk. 14:6–12.

Tsianjery: “Dia hafafiko ho Ahy amin'ny tany izy; Ary hamindra fo amin'i Lò-rohama Aho sady hanao amin'i Lò-amy hoe: Oloko hianao; Ary izy kosa hanao hoe: Andriamanitro Hianao.” -  Hôs. 2:25.

Hevi-dehibe: Na dia ao anatin’ny fijangajangana ara-panahy sy ny fitsaran’Andriamanitra aza ny olony, ny fitiavan’ Andriamanitra azy ireo kosa tsy mba miova mandrakizay.

Niasa tamin’ny fiafaran’ny vanim-potoana nampiroborobo ny firenen’ny Isiraely ny mpaminany Hôseà, taloha kelin’ny faharesen’ity firenena ity teo anatrehan’ny Asirianina, tamin’ny taona 722 TlK. Tsy niankohoka tamin’Andriamanitra irery intsony ireo vahoaka voafidiny, tamin’izany fotoana izany, fa nanompo an’i Bala, andriamanitra kananita, ihany koa.

Mitana ny laharana voalohany amin’ireo antsoina hoe mpaminany madinika ny bokin’i Hôseà. Manasongadina lohahevitra fototra ivondronan’ny fanambarana ara-paminaniana nandritra izany vanim-potoan’ny fihemorana izany izy, dia ny hoe: Moa mbola tia ny Isiraely ihany ve Andriamanitra, na dia eo aza ny fijangajangan’izy ireo ara-panahy? Mbola manana tanjona ho azy ireo ihany ve Izy na dia eo aza ny fahotan’izy ireo sy ny fitsarana ho avy?

Mifamatotra ety dia ety ny tantaram-piainan’i Hôseà sy ny faminaniana nampitondraina azy ao amin’ity boky ity. Tahaka ny namelany ny heloky ny vadiny tsy nahatoky sy ny nahavonona azy hampody azy ao an-trano indray, dia vonona ihany koa Andriamanitra hanao tahaka izany amin’ireo olony.

Inona ny lesona azontsika ianarana avy amin’ny fanandramana niainan’i Hôseà sy ny fomba fitondran’Andriamanitra ny Isiraely mpaniasia?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata