Lesona 02 : Fitiavana sy fitsarana : safidy mahasanganehana an'Andriamanitra

06 - 12 Apr. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Mahery lavitra noho ny fahatezerana ny fangoraham-po
Alarobia 10 Apr.

Hataoko ahoana e no fahafoy anao, ry Efraima, na ho fanolotra anao, ry Isiraely! Hataoko ahoana e no fanao anao ho tahaka an'i Adma! Hataoko ahoana e no fametraka anao ho tahaka an'i Zeboima! Onena ny foko, mafy loatra ny alaheloko. Tsy hanontolo fo Aho, na handringana an'i Efraima intsony; Fa Andriamanitra Aho, fa tsy olona, dia ny Iray Masina ao aminao, ka dia tsy ho avy amim-pahatezerana mirehitra Aho.” - Hôs. 11:8,9).

 

Toy ny varavarankely azo itsirihana ny ao am-pon’Andriamanitra io andalan-teny io: hanolotra ny zanany mpiodina mba hotoraham-bato araka ny fitakian’ny lalàna ve Andriamanitra (Deo. 21:18-21; jereo koa ny Gen. 19:17-23)? Mahatalanjona tokoa ny fahitana io fangirifirian’Andriamanitra noho ny fahotan’ny olombelona io sy ny faniriany hamonjy antsika.

Na dia fandevonana tanteraka aza no mendrika ny Isiraely, dia mbola amin’ny fangoraham-pony maharitra no itiavan’i Jehôvah hatrany ny vahoakany sady ikelezany aina mba hibebahan’izy ireo.

Tamin’ny andron’i Abrahama, dia nisy tanàna dimy niorina teo amin’ny lohasahan’i Jordana, teo atsimo atsinanan’ny Ranomasina maty (Gen. 14:8). Ireto avy izy ireo: Sôdôma, Gômôra, Adma, Zeboima, ary Zoara, fantatra amin’ny anarana hoe “tanànan’ny tany lemaka”. Tamin’izy rehetra ireo, dia i Zoara irery ihany no tsy levona. Nanjary oha-pitenenana kosa ny anaran’ireo efatra hafa noho ny fandravana azy ireo tanteraka satria tsy nahafoy ny lalan-dratsiny izy ireo sady tsy vonona ny hibebaka (Deo. 29:22). Ny momba ny sasany tamin’ireo tanàna ireo no resahin’i Hôsea ao amin’ireo andininy eo ambony eo ireo.

Ampianarin’ny Hôs. 11 fa ny lalan’Andriamanitra dia ambony noho ny an’ny taranak’olombelona mpanota. Tsy hamela ny fangidiana hifehy ny fanapahan-keviny Izy. Ny fitiavan’ Andriamanitra dia mikatsaka izay hitondrana fanasitranana sy fahasalamana ary famerenana amin’ny laoniny indray ho an’ny olony. Ny zava-kendren’ny fananaran’Andriamanitra dia ny hanitsy, ny hanova, ny hampihavana, fa tsy ny handrava na ny hamaly faty. Olona maro, eny fa na dia ireo milaza azy ho Kristianina aza, no tsy mahatakatra io lafin-toetran’Andriamanitra io; mpamaly faty, tezitra, mpiandry kendry tohina amin’ny mpanao fahadisoana mba hamaizana azy noho ny otany, izany no fahitany Azy. Ratsy lavitra noho izany aza, fa misy ireo mino hoe mandoro ny very any amin’ny helo mandritra ny mandrakizay Izy. Tsy izany anefa no sarin’Andriamanitra aseho eto.

 

Vakio ny Rôm. 5:8; 1 Pet. 2:24 ary ny Gal. 3.13. Ahoana no anambaran’ireo andininy ireo, mihoatra noho izay hitantsika tao amin’ny Hôsea, ny velaran’ny fitiavan’Andriamanitra ny taranak’olombelona?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata