Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 02 : Fitiavana sy fitsarana : safidy mahasanganehana an'Andriamanitra

06 - 12 Apr. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ombivavy kely efa voafolaka
Alatsinainy 08 Apr.

Vakio ny Hôs. 10:11-13. Inona no hafatra omen’ny Tompo ny vahoakany eto? Ahoana ny fahazoantsika ny andalan-teny hoe: “ambara-pihaviny sy handatsahany fahamarinana aminareo”?

 

Ao amin’ny Hôs. 10, i Efraima zanak’Andriamanitra dia ampitahaina amin’ny ombivavikely efa voafolaka, izay tia mively vary satria sady afaka nihinana izy no nively izany vary izany. Araka izany, raha tokony ho namokatra ny Isiraely dia nanjary tsy nahita afa-tsy ny tenany izy. Rehefa nasian’Andriamanitra zioga kosa anefa ny vozon’ny Isiraely mba hiasany eny an-tanimboly, araka izay tokony hataon’ny firenena, dia hitombo ny fahamarinana sy ny hatsaram-panahy.

Tamin’ny andron’ny Baiboly ny zioga dia fitaovana nampiasaina hanaovana asa fanompoana. Nofolahina ho mora ampiasaina teo am-pamoloana, voalohany indrindra, ireo biby mbola vantobantony natao hilanja entana (Jer. 50:11). Rehefa asiana zioga izy ireny, dia hanitsaka ny vary amin’ny tongony fotsiny. Amin’ny dingana manaraka kosa, dia hitarika ny fivelezam-bary eo ambony vary izy (2 Sam. 24:22). Izany karazana asa izany dia nanomana azy ireo ho amin’ny fiasana ny tanimbary, izay asa ombam-pifehezana misimisy kokoa (1 Mpanj. 19:19; Jer. 4:3). Nanana drafitra toy izany koa Andriamanitra teo amin’ny fanofanana ny Isiraely. Nasiany zioga teo am-bozon’i Efraima mba hahatonga azy hiasa mafy teo amin’ny fiasana ny tany sy ny famakiana ny bainga.

Asehon’ny mpaminany ao amin’ny Hôs. 10:12 ny zavatra irin’ny Tompo ho an’ny Isiraely amin’ny alalan’ny fankatoavan’ izy ireo ny teniny. Fahamarinana sy fitiavana tsy miova no fanomezana nampanantenain’Andriamanitra ho an’ny vadiny rehefa havaozina ny fanekena (Hôs. 2:21). Raha mamafy fahamarinana ny olona, dia hijinja hatsaram-panahy. Ny fitadiavan’ny Isiraely an’i Jehôvah sy ny sitrapony irery ihany no hahatonga azy ireo ho afaka amin’ny famaizana ho avy. Mbola mivoha ny varavaran’ ny famindrampo ho an’ny vahoaka voafidin’ Andriamanitra mety mbola hibebaka.

Ny hafatrafatra mba hamafy fahamarinana dia mahakasika ny fifandraisan’ny olona samy olona. Ny fikatsahana an’Andriamanitra kosa dia mahakasika ny fifandraisana eo amin’Andriamanitra sy ny vahoakany. Maneho ny fampivoarana sy ny fanavaozana ara-panahy sy ara-piaraha-monina ny fiasana ny tany. Hiara-miasa Jehôvah sy ny olony, ao anatin’ny fifandraisan’izy ireo, mba hamerina indray ny fitahiana ho amin’ny tany. Ho fahavokarana be voninahitra tokoa, izay hameno ny tany manontolo, no ho vokatr’izany (Hôs. 14:6-8).

 

Vakio ny fanasan’i Kristy antsika mba hitondra ny ziogany (Mat. 11:28-30). Manampy antsika hahita fitsaharana ho an’ny fanahintsika ny fianarantsika amin’i Kristy mba “halemy fanahy sady tsy hiavona am-po”. Amin’ny fomba ahoana?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata