Lesona 02 : Fitiavana sy fitsarana : safidy mahasanganehana an'Andriamanitra

06 - 12 Apr. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fitiavana sy fitsarana
Sabata 06 Apr.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Hôs. 7:11,12; 10:11-13; Mat. 11:28-30; Rôm. 5:8; 1 Pet. 2:24; Hôs. 14:2-10.

Tsianjery: “Koa miverena amin'Andriamanitrao hianao; tandremo ny famindrampo sy ny rariny. Ary miandrasa an'Andriamanitrao mandrakariva.” - Hôs. 12:7.

Hevi-dehibe: Mbola manambara misimisy kokoa hatrany ny amin’ny fitiavan’Andriamanitra ny olony mpaniasia i Hôseà.

Fomba mahazatra ireo mpanoratra ao amin’ny Baiboly ny mampiasa fanoharana rehefa miresaka momba ny fifandraisana amim-pitiavana izay ifandraisan’Andriamanitra amin’ny olony. Mampita hevi-dalina mikasika ny lohahevitra tsy dia fantatra loatra, amin’ny alalan’ny zavatra efa fantatra na efa mahazatra, ny fanoharana. Ny fanoharana dia tandindona enti-manazava ny zavatra iray hafa ankoatra ny tenany.

Ny fifandraisan’ny mpivady ary ny fifandraisan’ny ray aman-dreny sy ny zanaka no fanoharana tena fampiasan’ny Baiboly indrindra hanehoana ny fifandraisan’Andriamanitra amin’ny vahoakany. Tamin’ny herinandro lasa isika dia nijery ny fanoharana momba ny mpivady. Amin’ity herinandro ity kosa isika dia hijery vitsivitsy amin’ireo fanoharana nampiasain’i Hôsea, ka anisan’ny misongadina indrindra amin’ireny ny fifandraisan’ny ray aman-dreny sy ny zanaka.

Mitovy amin’ireo antony nampiasan’i Jesôsy fanoharana tao anatin’ny fampianarany ihany ireo antony nampiasan’i Hôseà fanoharana. Ny antony voalohany indrindra, dia ny hanazavana ny fahamarinana momba an’Andriamanitra amin’ny alalan’ireo zavatra efa mahazatra eo amin’ny fiainana; ny antony faharoa, dia ny handraiketana ao an-tsain’ny olona ireo fitsipika ara-panahy lehibe azo ampiharina eo amin’ny fiainana andavanandro.

 

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata