Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 02 : Fitiavana sy fitsarana : safidy mahasanganehana an'Andriamanitra

06 - 12 Apr. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Zaza miana-mandeha
Talata 09 Apr.

Fony mbola zaza Isiraely, dia tiako izy, ary nantsoiko hiala tany Egypta ny zanako.... Fa Izaho no nampianatra an'i Efraima handeha. Eny, notrotroiko tamin'ny sandriko aza izy. Nefa tsy fantany fa Izaho no nahasitrana azy.” (Hôs. 11:1,3).

 

Ambaran’i Hôsea ao amin’ireo andininy ireo fa ny fomban’i Jehôvah dia tahaka ny fikarakarana feno fitiavana ataon’ny ray na ny reny vao nahazo zaza. Tahaka ny fampianaran’ny ray na ny reny amim-paharetana sy amim-pitiavana ny zanany mba hamindra, mitantana azy ndrao mianjera izy, dia toy izany koa no efa nikarakaran’i Jehôvah ny Isiraely hatrany am-boalohany. Andriamanitra, Izay tia sy mamela heloka, no tena votoatin’ny hafatr’i Hôseà. Na dia amin’ny fotoana ampiharany fitsipi-pipehezana aza, dia feno fangoraham-po lalina tokoa Izy. Mety hampihorohoro tokoa ny fahatezerany, kanefa tsy takatry ny saina kosa ny famindrampony.

 

Vakio ny Deo. 8:5; Ohab. 13:24; Heb. 12:6, ary ny Apôk. 3:19. Inona no foto-kevitra iraisan’izy ireo? Inona no fampaherezana azontsika raisina avy amin’ireo andininy ireo?

 

Tamin’ny alalan’i Mosesy no nampahafantaran’Andriamanitra ny mpanjaka egiptianina fa zanany manokana ny Isiraely (Eks. 4:22,23). Na dia samy zanakalahy sy zanakavavin’Andriamanitra avokoa aza ny firenena rehetra eto ambonin’ny tany - anisan’izany i Egipta - dia nofidin’Andriamanitra ho zanany lahimatoa, nanana tombontsoa manokana, kosa ny firenena hebreo. Tsy nisaraka tamin’ireny tombontsoa ireny anefa ny andraikitra. Tahaka ny “fitondran’ny ray ny zanany lahy” (Deo. 1:31, dikan-tenin’ny Baiboly NIV) no nitondran’i Jehôvah ny olony, tany an’efitra. Nananatra azy ireo Izy indraindray, tahaka ny “fananaran’ny olona ny zanany” (Deo. 8:5).

Izay rehetra manompo marina an’Andriamanitra na ny olona eto amin’ity tontolo ity dia mandray fanofanana mialoha ao amin’ny sekolin’ny fahoriana. Arakaraka ny mampahavesatra kokoa ny zavatra andrasana aminy sy ny maha-ambony kokoa ny asa fanompoana ataony, no maha-akaiky kokoa ny fizahan-toetra sy maha-hentitra kokoa ny fananarana.”- Ed., EGW, t. 151.

Tsy iadian-kevitra intsony ny hoe: ny zanaka tiana tsy itsitsian-tsorankazo, ary fitsinjovana ny soa ho azy ireo izany, mandrakariva. Raha ny olombelona manan-kilema sy efa lavo aza manao izany, tsy vao mainka ve tokony hatoky ny fitiavan’Andriamanitra antsika isika, na dia amin’ny fotoana fizahan-toetra aza?

 

Ho an’ny ankamaroantsika, tsy dia ny fitokisana ny fananaran’Andriamanitra loatra no tena olana. Ny tolona dia ny fahafantarana hoe ahoana ny fomba hanazavana ireo fizahan-toetra manjo antsika. Ahoana tokoa no ahafantarantsika fa izay manjo antsika dia tena fampianaran’Andriamanitra antsika ao amin’ny “sekolin’ny fahoriana” mihitsy, na koa zavatra hafa? Ento eo amin’ny kilasy ny valin-teninao amin’ny Sabata.

 

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata