Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 02 : Fitiavana sy fitsarana : safidy mahasanganehana an'Andriamanitra

06 - 12 Apr. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fianarana fanampiny
Zoma 12 Apr.

Ampitahao amin’ny hafatra voalaza ao amin’ny Hôsea 7-14 ireto andalan-teny anankiroa ireto:

Niteny tamin’izao tontolo izao Andriamanitra tamin’ny alalan’ny zava-boahary, tamin’ny alalan’ny tandindona sy sary aman’ohatra, tamin’ny alalan’ny patriarka sy mpaminany. Misy lesona tsy maintsy homena ny taranak’olombelona amin’ny fitenin’olombelona.... Tsy maintsy faritana mazava tsara ireo foto-kevitry ny fanjakan’Andriamanitra sy ny drafitry ny famonjena. Tsy maintsy haseho amin’ny fahafenoany ireo lesona ao amin’ny Testamenta Taloha.” - IFM, tt. 27-28.

Nandritra ny fotoana ela sady nanjombona, raha nifandimby nanohitra tamim-piavonavonana ny lanitra ny mpanjaka, ary nanarina hatrany hatrany ny Isiraely tao amin’ny fanompoan-tsampy, dia nandefa hafatra tsy tapaka ho an’ny vahoakany Andriamanitra, ka tamin’izany fomba izany no nanomezany fotoana azy tamin’ny alalan’ny mpaminany hanao fefiloha hiarovana ny fisondrotry ny ranomasin’ny fihemorana ary hiverina Aminy.... Mbola teo tokoa ireo vavolombelona tsara naneho ny herin’Andriamanitra hamonjy ny vahoaka amin’ny fahotany. Amin’ny andro manjombona indrindra mantsy, eny, na dia eo anivon’ny fanompoan-tsampy aza, dia misy olona mijanona ho mahatoky ihany, ary tsy manan-tsiny eo imason’Andriamanitra masina. Anisan’ilay sisa sarobidy izay hahatanterahan’ny fikasana mandrakizay nataon’ny Tompo izy ireo.” - MM, tt. 84-85.

 

Fanontaniana ifanakalozan-Kevitra:

  • Misy olona milaza fa azo lazaina hoe “tonga nofo” tamin’ny alalan’ny fiainan’i Hôseà sy ny asany ny tenin’ Andriamanitra tamin’ny Isiraely. Mitaratra kely fotsiny ihany ny fahamarinana lehibe momba ny maha-olombelona an’i Jesôsy io hevitra io. Amin’ny fomba ahoana? Jereo ny Jao. 1:14.

  • Tsy tao anatin’ny fotoana fohy monja no nialan’ny Isiraely fahiny tamin’Andriamanitra. Nihanahazo laka tsikelikely ny fihemoran’izy ireo. Miomàna hizara amin’ny mambran’ny kilasinao ireo fomba sasantsasany hahazoan’ny olona iray mitoetra ho mahatoky amin’ireo fitsipik’Andriamanitra maharitra mandrakizay, na dia eo anivon’ny tontolo miovaova be ihany aza.

  • Misy olona sasany mihevitra fa ao amin’ny Testamenta Vaovao ihany no voaseho mazava tsara ny hafatry ny filazantsara mikasika ny fitiavan’Andriamanitra lehibe sy ny famonjeny, fa tsy hita ao amin’ny Testamenta Taloha kosa izany. Inona no maha-diso izany hevitra izany?

  • Ivereno jerena eo amin’ny kilasy ny valin-teninareo mikasika ny fanontaniana farany ao amin’ny lesona Talata.

  • Ny Testamenta Taloha no Baiboly novakin’i Jesôsy Kristy sy i Paoly apôstôly. Jereo ireo teny nalaina avy tao amin’ny bokin’i Hôseà hita ao amin’ny Mat. 9:13 sy ao amin’ny Rôm. 9:25,26. Ahoana no fomba nampiasan’i Jesôsy sy i Paoly ny hafatry ny filazantsara ao amin’ny Hôseà mba hanambaràna ny fahamarinana amintsika?

 

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata