Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 03 : Andriamanitra masina sady marina (Joela)

13 - 19 Apr. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Loza mihatra amin'ny firenena iray manontolo
Alahady 14 Apr.

Vakio ny Joe. 1:1-12. Inona no nitranga teo amin’ny tanin’ny Joda?

Niaina teo anivon’ny fiaraha-monina nivelona tamin’ny fambolena ny mpaminany ka niantso ny mpamboly mba hiory noho ny fahapotehan’ny varin’izy ireo sy ny voankazony. Ampoizina fa mety hampihitsoka ny toe-karem-pirenena mandritra ny taona maro ny fahasimban’ny zavaboary. Ankoatra ny tsy fisian-kanina sy alokaloka ary hazo, dia teo ihany koa ny mety ho fikoan’ny tany azo asaina, kaohin’ny riaka. Misy hazo fihinam-boa sasantsasany any Palestinina izay tsy manome voa raha tsy afaka roapolo taona aorian’ny aniriany. Ny marina dia fomba fiady efa fampiasan’ny tafika mpamabo ny fanimbana ny voly sy ny fandripahana ny ala ho famaizana ireo resiny ka tsy antenaina ho tafarina haingana avy amin’izany fahavoazana izany mihitsy izy ireo.

Vakio ny Deo. 28:38. Ahoana no hanampian’izany antsika hahatakatra izay nitranga tamin’ny Joda?

Voambolana efatra samy hafa no ampiasain’i Joela hilazana ny valala (Joe. 1:4) mba hamaritana ny hamafin’ny loza sy ny maha-goavana mahafaoka ny rehetra izany. Vao mainka koa nanampy trotraka ny faharavana nafitsoky ny valala ny hain-tany. Nalazo avokoa ny vokatra rehetra nantenain’ny mpamboly ka kivy izy ireo satria tsy nanan-kohanina sy hamidy; ary na dia ny voa hafafy aza tsy nisy. Tsy mba zavatra fandren’ny razam-ben’izy ireo ny antambo goavana toy izany ary misy hotantarainy amin’ireo taranaka ho avy kosa. Vao mainka nampitombo ny naha-zava-dehibe io toe-javatra io ny tsy mbola nitrangan’ny loza toy izany hatrizay hatrizay.

Nambaran’ny mpaminany ihany koa ny faharavan’ireo foto-tsakafo teo amin’ny Isiraely, toy ny voaloboka sy ny vary ary ny diloilo (Deo. 14:23; 18:4). Karazam-barim-bazaha anankiroa (ny ‘blé’ sy ny ‘orge’) no tena nanan-danja indrindra any Palestinina. Ny voaloboka sy ny aviavy kosa, ao amin’ny Baiboly, dia tandindon’ny fiainana feno fiadanana sy ampoky ny fitahian’Andriamanitra ao amin’ilay Tany Nampanantenaina (1 Mpanj. 4:25; Mika 4:4; Zak. 3:10). Ny fahafahan’ny olona iray mipetraka eo ambanin’ny voalobony sy ny aviaviny no sary tsara indrindra maneho ny tena fiadanana sy ny firoboroboan’ny fiharian-karena. Izao anefa ireo rehetra ireo dia tandindomin-doza noho ny fitsaran’Andriamanitra izay vokatry ny fahotan’izy ireo ihany.

Fotoam-piravoravoana tokoa ny fotoam-pijinjana (Sal. 4:7; Isa. 9:2). Na dia fanomezana avy tamin’i Jehôvah aza ny tanin’ny Isiraely, dia mbola an’Andriamanitra ihany izany. Nantenaina ho mpitantana mahatoky izany tany izany ny Isiraely. Ambonin’izany rehetra izany, dia nantenaina hiankohoka amin’Andriamanitra sy hankatò Azy koa ny olona satria, voalohany indrindra, Izy no nanome azy ireo ny tany.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata