Lesona 03 : Andriamanitra masina sady marina (Joela)

13 - 19 Apr. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Manambara ny anaran'Andriamanitra
Alarobia 17 Apr.

“Ny masoandro hampodina ho aizina, ary ny volana ho ra, alohan'ny hahatongavan'ny andron'i Jehovah, izay sady lehibe no mahatsiravina. Ary na zovy na zovy no hiantso ny anaran'i Jehovah dia ho afa-mandositra; fa ao an-tendrombohitra Ziona sy any Jerosalema dia hisy sisa afaka, araka izay efa voalazan'i Jehovah, ary izay antsoin'i Jehovah dia ho isan'izay afa-mandositra.” - Joe. 3:4,5.

Ny fahamaizinan’ny masoandro sy ny fiovan’ny volana ho ra dia tsy tokony horaisina ho antambo mahazatra hihatra amin’ny zavaboary, fa famantarana tsy takatry ny saina kosa mikasika ny fahantomoran’ny andron’i Jehôvah. Tamin’ny andron’ny Baiboly, dia firenena mpanompo sampy maro no nivavaka tamin’ireo zavatra eny amin’ny lanitra sy nanao azy ireny ho andriamaniny, zavatra izay nolazain’i Mosesy fa tsy tokony hataon’ny Isiraelita na oviana na oviana (Deo. 4:19). Amin’io heviny io ny faminanian’i Joela dia milaza mialoha fa hanomboka hihareraka ireo sampin’ny firenena ireo rehefa tonga hitsara Jehôvah. Ambaran’ny Joe. 4:15 ihany koa fa tsy hamirapiratra ireo kintana alin-kisa ary tsy hanome hazavana intsony satria ny fanatrehan’ny voninahitr’i Jehôvah dia hamirapiratra be lavitra noho izay hazavana rehetra.

Raha hampivarahontsana ireo tsy mibebaka ny fisehoan’i Kristy, hanao ahoana kosa ny fomba handraisan’ny marina ny Tompony? Inona no fahasamihafana lehibe hita eo? Jereo ny Isa. 25:9; Joe. 3:5; Asa. 2:21; Rôm. 10:13.

Ao amin’ny Soratra Masina, ny hoe “miantso ny anaran’i Jehovah” dia tsy midika fotsiny hoe milaza ny tenany ho mpanara-dia an’Andriamanitra ny olona iray ary mitaky ny teny fikasany. Midika ho fanambarana ny anaran’Andriamanitra ihany koa izany; izany hoe fijoroana ho vavolombelona amin’ny hafa mikasika an’Andriamanitra sy izay efa nataony ho an’izao tontolo izao. Nanangana alitara i Abrahama ary nanambara ny anaran’Andriamanitra teo amin’ny tany Kanàna (Gen. 12:8). Nambaran’Andriamanitra tamin’i Mosesy teo an-tendrombohitra Sinay ny fahatsarany sy ny fahasoavany (Eks. 33:19, 34:5). Miantso ny olona mahatoky ny mpanao salamo mba hisaotra an’ Andriamanitra sy hiantso ny anarany amin’ny fampahafantarana ny zava-bitany amin’ny firenena (Sal. 105:1). Hita ao amin’ny hiram-pamonjena noforonin’ny mpaminany Isaià koa ireo teny ireo (Isa. 12:4).

Ny fanambaràna ny anaran’Andriamanitra àry izany dia midika ho fanekena ho iraka mitondra ny vaovao mahafaly hoe mbola manapaka izao tontolo izao Andriamanitra, ary midika ihany koa ho fiantsoana ny olona eo amin’izao tontolo izao hijery ny zavatra rehetra araka ny tontolon-kevitry ny asan’ Andriamanitra sy ny toetrany. Izany dia midika ihany koa ho filazana amin’ny olona rehetra ny amin’ny fanomezan’ Andriamanitra amin-kalalahan-tanana ny famonjena ho an’ny olombelona rehetra.

Midika inona aminao ny hoe “miantso ny anaran’i Jehôvah”? Ahoana ny fomba anaovanao izany ary inona no mitranga rehefa manao izany ianao?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata