Lesona 03 : Andriamanitra masina sady marina (Joela)

13 - 19 Apr. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Andriamanitra masina sady marina
Sabata 13 Apr.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Joe. 1; 2:28,29; Asa. 2:1-21; Joe. 3:4,5; Rôm. 10:13; Mat. 10:28-31.

Tsianjery: Ary Jehovah mahatonga kotroka eo alohan'ny miaramilany; fa lehibe indrindra ny tobiny, ary mahery izay manatanteraka ny teniny; fa lehibe sy mahatahotra indrindra ny andron'i Jehovah, ka iza no mahatanty izany?” - Joe. 2:11.

Hevi-dehibe: Mampiasa ny fotoan-tsarotra Andriamanitra mba hanairana ny sain’ny olona fa mbola miankina Aminy izy ireo ary koa mila fanavaozana sy fanovana ara-panahy.

Tao amin’ny loza lehibe nentin’ny valala sy ny haintany mahery vaika nandrava ny fanjakan’ny Joda tany atsimo no nahitan’i Joela (mpaminany indray nihira tamin’i Amôsa sy i Hôseà) famantarana ny amin’ilay andro fitsarana “sady lehibe no mahatsiravina” (Joe. 3:4). Raha teo anatrehan’izany antambo goavana sy mahery vaika izany izy, dia niantso ny olona rehetra tao Joda mba hiala amin’ny ota ka hiverina amin’Andriamanitra. Nohariny tamin’ny miaramilan’i Jehôvah ny andiam-balala ary ny fiavian’ireo kosa dia nohariny tamin’ny famaizana ny Isiraely tsy mahatoky.

Araka ny faminanian’i Joela, dia maivana kokoa ny loza nentin’ny valala raha ampitahaina amin’ny fitsaran’ Andriamanitra ho avy. Izany fitsarana izany anefa dia hitondra fitahiana tsy manam-paharoa ho an’ireo izay mahatoky amin’ny Tompo sy mankatò ny fampianarany. Izany hoe: na manao ahoana na manao ahoana hamafin’izany fitsarana izany, dia afaka hitondra famonjena sy ny fanavotana kosa izany ho an’ireo izay manokatra ny fony ho amin’ny fitarihan’Andriamanitra.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata