Lesona 04 : Andriamanitry ny firenena rehetra (Amôsa)

20 - 26 Apr. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fotoana ifanaovan'ny Isiraely amin'Andriamanitra
Alarobia 24 Apr.

Miomàna hihaona amin'Andriamanitrao, ry Isiraely ô” (Amô. 4:12).

 

Miantomboka amin’ny filazalazana ny fahotan’ny Isiraely ny toko 4 amin’ny bokin’i Amôsa ary mifarana amin’ny fanambaràna ny andro fitsarana farany. Raisin’Andriamanitra ho tompon’ andraikitra ny olona, indrindra indrindra eo amin’ny fomba fiainany sy ny fomba fitondrany ny hafa.

Loza maromaro mpitranga eo amin’ny zavaboary no notanisain’i Amôsa ka ny tsirairay avy amin’izy ireo dia tokony ho ampy hampitodika ny firenena any amin’Andriamanitra. Misy fito ireo loza ireo, dia famaizana amin’ny fatra feno vokatry ny fandikana ny fanekena nifanaovana tamin’ Andriamanitra (araka ny tenin’i Mosesy ao amin’ny Lev. 26). Mampahatsiahy ny anankiray amin’ireo loza nalefan’ Andriamanitra tany Egipta ny sasany amin’izy ireo ary ny fitantarana ny antambo farany kosa dia manambara mazava tsara ny faharavan’i Sôdôma sy i Gômôra tanteraka.

 

Araka ny vavaka fanokanana ny tempoly nataon’i Sôlômôna, dia tokony hitarika ny olona haninona ny loza, raha ny tokony ho izy? 1 Mpanj. 8:37-40.

 

Tsy nitondra tena tahaka ny olona salama saina sy vatana intsony ny vahoaka Isiraely ka sarotra tamin’Andriamanitra ny nisarika ny sainy. Ankoatra izany, dia vao mainka nanamafy ny fon’ny olona ny fitsaran’Andriamanitra. Koa satria tsy nitodika tamin’Andriamanitra ny olona, dia mbola niala nenina farany tamin’izy ireo ihany i Amôsa mba hibebahany.

Nananontanona ny fitsarana farany kanefa tsy nolazain’i Amôsa mazava tsara izay mety ho fisehony. Izany zavatra nanjavozavo tao amin’ny tenin’i Amôsa, izay tsy afaka tao an-tsaina izany, dia mainka nahatonga io fitsarana efa nananontanona io ho vao mainka nampihorohoro. Tsy mba nitady an’ Andriamanitra ny Isiraely ka noho izany dia Andriamanitra mihitsy no nivoaka hihaona aminy. Raha tsy mahomby ny famaizana, mba hitondra famonjena ve ny fihaonana amin’ Andriamanitra?

Miantomboka amin’ny hoe: “Koa izao no hataoko aminao” ny Amô. 4:12, izay mamerina ao an-tsaina indray ny fomba fianianana efa fanao hatramin’izay. Io fanambaràna mamoha ny fieritreretana lalina io dia mitaky valin-teny avy amin’ny Isiraely mba hiomanany hihaona amin’Andriamaniny, toy izay nataony talohan’ny nisehoan’Andriamanitra tao Sinay (Eks. 19:11,15).

 

Vakio amim-pitandremana tsara ny Amô. 4:12,13. Raha tampotampoka eo, indro ianao fa mandre ny fampitandremana hoe: “Miomàna hihaona amin'Andriamanitrao, ry [ny anaranao] ô”, dia ahoana hoy ianao? Inona no hany fanantenanao? Jereo ny Rôm. 3:19-28.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata