Lesona 04 : Andriamanitry ny firenena rehetra (Amôsa)

20 - 26 Apr. 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Andriamanitry ny firenena rehetra
Sabata 20 Apr.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Amô. 1--2; Isa. 58; Lio. 12:47, 48; 1 Mpanj. 8:37-40; Amô. 4:12, 13; Obadia.

Tsianjery: Ny liona no mierona, ka iza no tsy hatahotra? Jehovah Tompo no miteny, ka iza no tsy haminany?” - Amô. 3:8.

Hevi-dehibe: Fahotana eo anatrehan’Andriamanitra ny fanehoana toetra lozabe ary tsy maintsy hotsaraina izany.

Asehon’ny Soratra Masina ho mpanjaka eo amin’ny tontolon’ny biby ny liona, matetika. Ny endriny ety ivelany dia mamelona sary ao an-tsaina hery tsy hay tohaina, fahamboniana sy hasiahana ary hery mamotika. Na dia tsy eo am-pihazana aza ny liona, an-kilômetatra maromaro diao efa andrenesana sahady ny fierony. Nirahina ho any amin’ny Isiraelita i Amôsa, mpiandry ondry, mba hilaza aminy fa nandre ny fieron’ny liona iray izy, ary tsy iza izany liona izany fa ny Andriamaniny ihany! Ny Fanahy Masina no nanetsika ny mpaminany Amôsa raha nampitovy ny fomba firesahan’Andriamanitra tamin’ny firenena sy tamin’ny vahoakany manokana tamin’ny fieron’ny liona izy (jereo ny Amô. 1:2).

Nantsoina haminany ho an’ny firenena iray nanao heloka bevava teo amin’ny fiaraha-monin’olombelona i Amôsa. Nirahina ihany koa izy ho eo amin’ny fiaraha-monina anankiray izay nisy olona mpivavaka sady nanan-tombontsoa manokana, niaina tao anatin’ny fiadanana sy ny fandrosoana. Ireo olona ireo ihany anefa no nampahory ny malahelo sy nanome vahana ny raharaha tsy marina sy ny kolikoly teny amin’ny fitsarana. Amin’ity herinandro ity no handrenesantsika izay voalazan’Andriamanitra mikasika ireo asa feno haratsiam-panahy ireo.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata