Lesona 05 : Mitadiava an'i Jehovah dia ho velona ianareo (Amôsa)

27 Apr. - 3 Mai 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Mankahala ny ratsy, tia ny tsara
Alahady 28 Apr.

Niharatsy ny toe-javatra teo amin’ny Isiraely; nanjaka ny kolikoly sy ny tsindry hazo lena ary ny fahotana. Ny fisian’ilay firenena mihitsy no tandindomin-doza. Noho izany antony izany dia nanoratra hira fahalahelovana mba hisaonana ny faharavan’ny Isiraely izay nananontanona i Amôsa (Amô. 5:1–15). Matetika no tsy hita miavaka mazava tsara ao amin’ireo bokin’ny mpaminany ny tenin’ilay mpaminany sy ny tenin’i Jehôvah. Noho izany, ny fahalahelovan’i Amôsa dia fahalahelovan’Andriamanitra ny amin’ny Isiraely.

Ny zava-kendren’ny hira fahalahelovana ao amin’ny Amôsa 5:1–15 dia ny mba hanaitra ny olona hiatrika ny zava-misy. Raha mikiribiby mitoetra ao amin’ny fahotany ihany izy ireo, dia azo antoka fa ho faty. Fa, etsy ankilany kosa, raha mahafoy ny ratsy izy ireo ka miverina amin’Andriamanitra, dia ho velona. Toetran’Andriamanitra ny manantena ny hifanarahantsika amin’ny sitrapony masina.

 

Vakio ny Amôsa 5:14,15. Amin’ny fomba ahoana no hianarana hankahala ny ratsy ka ho tia ny tsara?” Jereo koa ny Heb. 5:14, Rôm. 12:9, Ohab. 8:36.

 

Manasa ny olona i Amôsa, tsy ny hitsahatra amin’ny fitadiavana ny ratsy ihany fa ny hankahala ny ratsy koa, ka ho tia ny tsara. Miandalana ny baiko ao amin’ity fizaràna ity. Ny  matoanteny hoe tia (‘ahav’ amin’ny teny hebreo) sy ny hoe mankahala (‘śane’), ao amin’ny Baiboly, dia matetika manondro fanapahan-kevitra sy asa, fa tsy fihetseham-po sy toe-tsaina fotsiny. Raha lazaina amin’ny fomba hafa izany dia izao: ny fiovana eo amin’ny toe-tsain’ny olona dia hitondra fiovana eo amin’ny asa ataony.

 

Eo amin’ity tontolon-kevitra ity, inona no fampitandremana hita ao amin’ny Isaià 5:20?

 

Mila fahasahiana sy fijoroana ary fahalalana lalina an’ Andriamanitra sy ny Teniny izay rehetra te hanompo ny Tompo amin-kerim-po, ka hanaraka ny baikon’ny feon’ny fieritreretany, rehefa tonga ny andro sarotra. Tsy maintsy henjehina mantsy izay te ho velona amin’ny toe-panahy araka an’Andriamanitra. Hoendrikendrehina ho mpanao ratsy izy, ary ny fikasana tsara indrindra kendreny hotanterahina dia havadika ho ratsy; ary na ny anarany aza dia hosoram-potaka. Hampiasa hery mamitaka i Satana mba hangejany ny fo sy hanamaizinany ny saina, ka ny ratsy dia hasehony ho tsara ary ny tsara hasehony ho ratsy.” — VM, tt. 375-376.

     

Amin’ny fomba ahoana no hianarantsika ny ho tia ny tsara ary hankahala ny ratsy raha toa isika mety ho voafitaka hiantso ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy? Inona no hany fiarovana ho antsika amin’izany fitaka izany?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata