Lesona 05 : Mitadiava an'i Jehovah dia ho velona ianareo (Amôsa)

27 Apr. - 3 Mai 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Karazana mosary ratsy indrindra
Alarobia 01 May

Indro, avy ny andro, hoy Jehovah Tompo, izay hanaterako mosary amin'ny tany, tsy fanirian-kanina anefa, na hetahetan-drano, fa faniriana handre ny tenin'i Jehovah.  Ary hivembena hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona ary hatrany amin'ny avaratra ka hatrany amin'ny atsinanana, eny, hivezivezy hitady ny tenin'i Jehovah izy, nefa tsy hahita.” - Amôsa 8:11,12.

 

Ahoana no fahazoantsika ny tian’ireo andininy ireo hambara?

 

Soritsoritin’ny mpaminany ao amin’ny Amôsa 8 ireo vokatra manimba avy amin’ny fitsaran’Andriamanitra ny Isiraely tsy mety mibebaka. Hofaizin’Andriamanitra amin’ny fandefasany mosary amin’ny tany ny olona noho ny fahotany. Eo amin’ny andininy 11 sy 12 kosa ny mpaminany dia miresaka hanoanana sy hetaheta, faniriana ny tenin’Andriamanitra. Ny loza izay hisongadina mihoatra noho ny hafa rehetra dia ny mosary tsy fahitana ny Tenin’Andriamanitra satria hangina Andriamanitra, ary tsy hisy mosary hafa ho ratsy mihoatra noho izany.

Matetika rehefa nandalo fahoriana lehibe ny vahoaka isiraely, dia nitodika tamin’Andriamanitra izy ireo nitady teny faminaniana, ka izany no nantenainy hitari-dalana azy. Fa amin’ity fotoana ity ny valin-tenin’Andriamanitra dia fahanginana. Anisan’ny fitsaran’Andriamanitra ahatrany amin’ny vahoakany ny fanesoran’i Jehôvah ny teny ambarany amin’ny alalan’ny mpaminaniny.

Raha tohizan’ny vahoakan’Andriamanitra hatrany ny tsy fankatoavany, hoy ny mpaminany, dia ho avy ny fotoana hahaliana azy ireo handre ny hafatra, kanefa ho diso aoriana loatra ny fiverenana amin’ny Tenin’Andriamanitra mba handosirana ny fitsarana. Izany no vokatry ny fikirizana amin’ny tsy fetezana hihaino ny hafatr’ Andriamanitra amin’ny alalan’i Amôsa. Tahaka an’i Saoly talohan’ny ady farany natrehiny (1 Sam. 28:6), dia ho avy ny andro hahatsapan’ny vahoaka fa mila dia mila ny Tenin’Andriamanitra izy ireo.

Vahoaka iray manontolo mihitsy no hikatsaka fatratra amim-pitebitebena ny Tenin’Andriamanitra, dia ny teny izay nosafidiny indrindra hatao tsinontsinona tamin’ny andron’ny mpaminany. Ny tanora no hiantraikan’izany amin’ny fomba manokana. Raha nandre ny Tenin’Andriamanitra ny taranaka teo aloha kanefa nandà izany, ny tanora kosa dia tsy mba hanana mihitsy, na rahoviana na rahoviana, ny tombon-tsoa handre ny fanambarana ny faminaniana.

 

Inona no ampianarin’ireto andalan-teny manaraka ireto mikasika ireo vokatra mahatsiravina ateraky ny fahanginan’ Andriamanitra? 1 Sam. 14:37, Sal. 74:9, Ohab. 1:28, Fit. 2:9, Hôseà 5:6, Mika 3:5–7.

 

Amin’ny fomba ahoana no mety hahafahana mampangina ny feon’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika? Na dia mampahatahotra aza izany eritreritra izany dia saintsaino ny vokatra hitranga. Inona no ataontsika mba ho azontsika antoka tanteraka fa tsy hihatra amintsika mihitsy izany, na rahoviana na rahoviana?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata