Lesona 05 : Mitadiava an'i Jehovah dia ho velona ianareo (Amôsa)

27 Apr. - 3 Mai 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fivavahana araka ny mahazatra
Alatsinainy 29 Apr.

Vakio ny Amôsa 5:23,24; Hôseà 6:6; Mat. 9:13; Sal. 51:17. Inona no ambaran’ireo toko sy andininy ireo? Mihoatra noho izany, amin’ny fomba ahoana no hahazoana mampihatra amin’ny fomba mivantana ny fitsipika voalaza eto eo amin’ny fiainana ara-panahintsika manokana anio, amin’ny maha-Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito antsika? Izany hoe, amin’ny fomba ahoana no mety hahameloka antsika amin’ny fanaovana indrindra izay zavatra ampitandremana eto? (Tsarovy ihany koa, fa tena mora tokoa ny hahatonga ny olona hamita-tena eo amin’io lafiny io).

 

Mihoatra noho ny ankamaroan’ny boky hafa rehetra ao amin’ny Baiboly, ny bokin’i Amôsa dia mifantoka amin’ny tsy rariny, ny fahalozana ary ny tsy fananana fo antra. Manolotra ihany koa ny fikasan’Andriamanitra ny amin’ny fanao toy ireny izy. Nitory i Amôsa hoe halan’Andriamanitra ny fanompoam-pivavahana poak’aty nataon’ny olona tamin’ny fanarahana fombafomba tsy misy aina, ka niantso azy ireo ho amin’ny fanavaozana Izy. Tsy nahafaly an’Andriamanitra ny endrim-pivavahana ivelambelany sy poak’aty natolotra Azy avy tamin’ireo olona izay nanararaotra ny hafa noho ny tombon-tsoan’ny tenany manokana. Ny fiainan’izy ireo dia naneho fa tsy azon’izy ireo mihitsy hoe inona marina no atao hoe mpanara-dia an’i Jehôvah; tena tsy fantatr’izy ireo tanteraka koa ny hevi-dalina raketin’ny didin’Andriamanitra.

Eny, nolavin’Andriamanitra ny fombafombam-pivavahana nataon’izy ireo satria tsy avy amin’ny fiainam-pinoana. Ny teny fara-tampony ao amin’ny Amôsa 5:14,15 dia ny baiko mba hitady an’Andriamanitra ka ho velona. Ny fitadiavana an’i Jehôvah dia ampifanoherina amin’ny fanaovana fivahiniana masina any amin’ireo foibem-pivavahana any Betela, sy Gilgala, ary Beri-sheba (Amôsa 5:5), tanàna telo misy fitoerana masina izay voatendry ho amin’ny faharavana.

Izay tena nilain’Andriamanitra dia fahamarinana sy rariny eo amin’ny tany. Ny baiko manao hoe “mitadiava an’i Jehôvah” dia mifanindran-dàlana amin’ny hoe “mitadiava ny tsara.” Niantso ireo sisa Andriamanitra mba hanalavitra ny fanao ratsy sy ny fombafombam-pivavahana fotsiny ary, ho solon’izany, hamela ny rariny hikoriana toy ny renirano ary ny fahamarinana hikoriana toy ny rian-drano tsy mety ritra. Raha mahakasika ny fanorenana izay mahitsy eo anatrehan’Andriamanitra ny rariny, ny fahamarinana kosa dia toetry ny fiainana eo amin’ny fifandraisana amin’Andriamanitra sy amin’ny hafa eo amin’ny fiaraha-monina. Ny sary aseho eto dia olona mpivavaka izay nanana fivavahana nikororosy fahana lasa tsinontsinona, endrika ivelany sy fanarahana fombafomba fotsiny, tsy ahitana ny fiovam-po izay tsy maintsy manaraka ny tena finoana marina. (Jereo ny Deo. 10:16.)

Moa tsy tokony hitandrina fatratra isika ny amin’izany!

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata