Lesona 05 : Mitadiava an'i Jehovah dia ho velona ianareo (Amôsa)

27 Apr. - 3 Mai 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Mitadiava an'i Jehovah dia ho velona ianareo
Sabata 27 Apr.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Amôsa 5:1–15, Heb. 5:14, Isaià 5:20, Amôsa 7:10–17, 9:11–15, Asa. 15:13–18.

 

Tsianjery : Ny tsara no tadiavo, fa aza ny ratsy, mba ho velona hianareo; ka dia homba anareo Jehovah, Andriamanitry ny maro, araka izay efa nolazainareo.” - Amôsa 5:14.

 

Hevi-dehibe : Mampahatsiaro antsika i Amôsa fa amin’ny fitadiavana an’Andriamanitra ihany no misy fiainana.

 

 Raha nahatoky tamin’Andriamanitra ny Isiraely, dia ho nahatanteraka ny fikasany tao amin’ny voninahitra sy ny fisandratana. Raha nanaraka ny lalan’ny fankatoavana izy ireo, dia ho nasandrany “ho ambonin'ny firenena rehetra izay nataony, ho fiderana sy ho anarana ary ho voninahitra”. “Dia ho hitan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany,” hoy i Mosesy, “fa ny anaran'i Jehovah no antsoina aminao, dia hatahotra anao izy”. “Fa handre izany lalàna rehetra izany izy [ny firenen-tsamy hafa] ka hanao hoe: ‘olona hendry sy manan-tsaina tokoa io firenena lehibe io.” Deo. 26:19; 28:10; 4:6. Nefa tsy nahatoky izy ireo dia tsy nety ho tanteraka ny fikasan’ Andriamanitra raha tsy tamin’ny alalan’ny fahoriana sy ny fietrena mitohy.” — IFM, EGW, t.20.

Ho hitantsika amin’ity herinandro ity, eo am-panohizana ny fandinihana ny bokin’i Amôsa, ireo fomba maro hafa niangavian’Andriamanitra ny olony mba hiala amin’ny fahotany ka hiverina Aminy, Aminy Izay hany tena loharanom-piainana. Amin’ny farany, dia ny iray amin’ireto safidy roa ireto ihany no hananantsika rehetra: fiainana na fahafatesana. Tsy misy safidy hafa eo anelanelan’ireo. Asehon’i Amôsa amintsika misimisy kokoa ny fahasamihafana tanteraka eo amin’ireo safidy ireo.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata