Lesona 06 : Dodona hamela heloka (Jonà)

04 - 10 Mai 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Dodona hamela heloka
Sabata 04 May

Hodinihina mandritra ny herinandro: Jônà 1–4; Sal. 139:1–12; Isa. 42:5; Apôk. 10:6; Mat. 12:39–41; 2 Tan. 36:15–17.

 

Tsianjery: “‘Fa izaho, dia feo midera no entiko mamono zavatra hatao fanatitra ho Anao, ary izay nivoadiako dia hefaiko; An'i Jehovah ny famonjena.” - Jônà 2:10.

 

Hevi-dehibe: Ambaran’ny bokin’i Jônà, ankoatra ny zavatra hafa, fa vonona kokoa hamela ny heloky ny hafa Andriamanitra mihoatra noho isika, izay matetika no tsy vonona hanao izany. 

 

Ny tantaran’i Jônà, izay irak’Andriamanitra somary tsy dia fahita mahazatra, no anankiray amin’ireo tantara fantatra tsara ao amin’ny Baiboly. Nirahin’ Andriamanitra ho any Ninive ity mpaminany ity mba hampitandrina ny mponina ao fa ho tonga amin’izy ireo ny fandringanana. Fantapantatr’i Jônà fa hibebaka hiala amin’ny fahotany ireo vahoaka tsy Hebreo ireo ka hamela ny helony Andriamanitra. Amin’ny maha-tena mpaminany marina azy dia fantatr’i Jônà fa ny hamonjy an’i Ninive fa tsy ny handrava azy no drafitr’Andriamanitra. Izany angamba, tamin’ny voalohany, no nahatonga azy handositra. Noho ireo hery ivelan’ny tenany izay tsy voafehiny anefa, dia niova hevitra ihany i Jônà tamin’ny farany ka nankatò ny baikon’ Andriamanitra.   

Rehefa nandre ny toritenin’i Jônà ny iray tànana tao Ninive dia nino izany hafatra izany izy ireo ka nibebaka tamin’ny fomba izay, indrisy, tsy mba nataon’ny Isiraely sy ny Joda. Tetsy an-danin’izany i Jônà dia tsy maintsy nianatra lesona maro. Asehon’ny tantara fa nampianarin’Andriamanitra tamim-paharetana ity mpaminany tery saina sy mafy loha ity ny atao hoe fahasoavana sy famindram-po ary famelan-keloka.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata