Lesona 07 : Vahoaka nofidin'Andriamanitra manokana (Mika)

11 - 17 Mai 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Alahelo lalina tao am-pon'ilay Mpaminany
Alahady 12 May

Ao amin’ny Mika 1:1–9, ity mpaminany ity dia manasa ny tany rehetra ho vavolombelon’ny fitsarana ataon’Andriamanitra amin’ilay vahoaka mpanota. Singanina manokana ireo tanàna any Samaria sy i Jerosalema satria ny mpitarika azy ireo dia tsy nahatanteraka ny anjara asany amin’ny maha-môdely azy ireo eo amin’ny atao hoe fanarahana an’Andriamanitra amin’ny fo manontolo. Ireo tanàna roa ireo no hiharan’ny fandravana voalohany.

Niteraka fifandroritana tao anatin’i Mika ny fieritreretana ny amin’izany fitsarana hotanterahina amin’ny alalan’ny fandravana izany. Koa satria ny fiantsoana azy ho mpaminany dia nampiray azy tamin’ny sitrapon’ Andriamanitra, dia tsy nanan-tsafidy izy afa-tsy ny hanambara izay hitranga tsy ho ela. Kanefa tian’ilay mpaminany ihany koa ny vahoaka izay nisy azy, ary ny fisaintsainana ny amin’ny fahababoan’izy ireo dia niteraka alahelo lalina tao anatiny manokana. Mazàna no niteraka voka-dratsy faran’izay nanimba ny saina sy ny tenan’ity mpaminany ity ny vaovao mampalahelo nampitondraina azy. 

 

Inona no ambaran’ireto andalan-teny manaraka ireto ny amin’ny adidy sarotra niantsorohan’ireo mpaminany? Nôm. 11:10–15; 1 Mpanj. 19:1­4; Jer. 8:21­–9:2; Ezek. 24:15­–18; 2 Kôr. 11:23­–27.

 

Nifamatotra betsaka tamin’ny hafatra notoriny ny fiainan’ireo mpaminanin’Andriamanitra. Tsy nahafinaritra azy ireo ny nanambara ireo loza hitranga. Mazàna izy ireo no nampiasa fitolokoana hanambarana ny fihetsik’izy ireo teo anatrehan’ireo loza izay ho avy. Tena nahatsapa alahelo tokoa izy ireo. Ny hafatra nentin’izy ireo dia voarain’ny mpihaino tamin’ny alalan’ny teny faminaniana nataony sy ny fihetsika hita maso tety ivelany izay mazàna naneho alahelo lalina avy ao anaty. Ny fahatsapana tao amin’i Mika, vokatry ny fitsaran’Andriamanitra, dia mampahatsiahy ny an’i Isaià izay nandehandeha zara raha nitafy sy tsy nanao kapa nandritra ny telo taona ho marika hita maso maneho ny henatra hateraky ny fahababoana. Ireo izay afaka manao fikarohana dia afaka mamaky koa mikasika ny fahoriana lehibe nozakain’i EGW nandritra ny asa fanompoana nataony; izany dia hanampy antsika hahazo an-tsaina tsara kokoa hoe tsy maintsy namakivaky inona ireny mpanompon’Andriamanitra ireny.

 

Vakio ny 1 Pet. 4:14–16 dia diniho ny tenanao sy ireo fitsapana iainanao. Manao ahoana ny haben’ny fahoriana nianjady taminao vokatry ny fijoroanao ho mahatoky amin’Andriamanitra? Ary manao ahoana ny haben’ny fahoriana nianjady taminao vokatry ny tsy fahatokianao?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata