Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 07 : Vahoaka nofidin'Andriamanitra manokana (Mika)

11 - 17 Mai 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Izay tsara
Alarobia 15 May

Eo amin’ny fiandohan’ny Mika 6 dia miresaka amin’ny vahoakany Andriamanitra, mitanisa ny zavatra rehetra nataony ho azy ireo. Ho setrin’izany, ny mpanompo izay tonga ao amin’ny tempoly dia manontany izay azony atao mba hahita fitia eo imason’Andriamanitra. Inona no mahatonga ny fanatitra ho ankasitrahana? Zanak’omby iray taona ve, sa osy maro, sa diloilo betsaka, sa ny voalohan-teraka mihitsy aza? Misy fitomboana hatrany hatrany ny tombam-bidin’ireo fanatitra voatanisa eo amin’ny lahatsoratra ireo.

 

Vakio ny Mika 6:1–8. Inona no fahamarinana tsy azo ihodivirana voambara eto? Inona no maha-zava-dehibe manokana izany ho antsika Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito? Inona no ambaran’izany amintsika momba ny hoe ny fahamarinana dia tsy fahalalana ny foto-pinoana marina sy ny tsipirian’ny faminaniana fotsiny? Jer. ny Mat. 23:23.

 

Ambaran’ny mpaminany eto fa efa nambaran’Andriamanitra ny zavatra takiny. Fantatry ny vahoaka tamin’ny alalan’ny fampianaran’i Mosesy izay nataon’Andriamanitra ho azy ireo noho ny fahasoavany (Deo. 10:12,13). Ny valin-tenin’i Mika dia tsy fanambarana vaovao maneho fiovana eo amin’ny fitakian’Andriamanitra. Tsy ny fanatitra sy ny asa fisoronana no lohalaharana ho an’Andriamanitra. Ny fanirian’Andriamanitra ambony indrindra dia ny hanana vahoaka mampihatra ny fahamarinana amin’ny mpiara-belona aminy ary manana fanoloran-tena sy fitiavana tsy miovaova ho an’Andriamanitra. Ny fanatitra lehibe indrindra azon’ny olona atolotra an’Andriamanitra dia ny fankatoavana.

Ny Mika 6:8 no fanambarana tsotra indrindra momba ny sitrapon’Andriamanitra ho an’ny vahoakany. Voafintina amin’izany ny fampianarana ara-paminaniana rehetra momba ny tena fivavahana marina: fiainana mampihatra ny marina sy ny famindram-po ary ny fiarahana mandeha akaiky amin’ Andriamanitra. Ny marina dia asa ataon’ny olona rehefa tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra izy. Voafaoka ao anatin’izany ny rariny sy ny tsy fanaovana mizana tsindrina ila na amin’iza na amin’iza, indrindra amin’ireo malemy sy tsy afa-manoatra izay ianjadian’ny fanararaotana. Ny fahalemem-panahy dia ny finiavana haneho maimaimpoana fitiavana sy fahitsiana ary fahatokiana amin’ny hafa. Ny hoe miara-mandeha amin’ Andriamanitra dia mametraka an’Andriamanitra ho lohalaharana ary mitondra tena mifanaraka amin’ny sitrapony.

    

Nahoana no mora kokoa ny mitandrina fatratra ny Sabata noho ny manao ny marina sy ny tia famindram-po ary ny manaraka an' Andriamanitra amin'ny fanetren-tena?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata