Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 07 : Vahoaka nofidin'Andriamanitra manokana (Mika)

11 - 17 Mai 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ireo izay mamoron-keloka
Alatsinainy 13 May

Vakio ny Mika 2:1–11 sy ny Mika 3. Inona ny fahotana izay mitondra fanamelohana ho an’ireo vahoaka ireo?

 

“Nametraka an’i Isaià sy ny mpiara-miasa taminy tao anatin’ny fahasahiranana be lavitra noho izay nisy hatramin’izay tao amin’ny fanjakana ny fiakaran’i Ahaza teo amin’ny seza fiandrianan’ny Joda. Maro tamin’ireo nanohitra ny hery mamitaka niasa mangina tamin’ny fanarahana ny fomba amam-panaon’ny mpanompo sampy izao no nanaiky ho voatariky ny fanompoana ny andriamani-tsy izy. Tsy nahatoky tamin’ny asany ireo mpanjakan’ny Isiraely; niseho ny mpaminany sandoka mpitondra hafatra mba hamery ny fanahy ary nisy mihitsy aza mpisorona nitaky karama tamin’ny fampianarana nataony. Na izany aza anefa dia mbola nitahiry ny fomba fanao tamin’ny fanompoam-pivavahana marina ihany ireo mpitarika ny fihemorana sady nihevi-tena ho isan’ny vahoakan’Andriamanitra.

Toy izao no nambaran’i Mika, izay naminany nandritra izany fotoana feno hotakotaka izany, ny amin’ireo olona ireo: ‘Jehovah mbola iankinany ihany hoe: Tsy ato amintsika va Jehovah? Tsy hisy loza hanjo antsika.’ Nandoka tena sady niteny ratsy an’Andriamanitra ireo mpanota ireo izay nanohy ‘nanangana an'i Ziona amin'ny fandatsahan-drà sy Jerosalema amin'ny faharatsiana.’ (Mika 3:11, 10.”) — MM, t. 267.

Iray amin’ireo olana natrehin’ny firenena hebreo mandrakariva ny fahadisoan-keviny ny amin’ny maha-vahoakan’ Andriamanitra manokana azy – ny fahalalany Ilay Andriamanitra marina, raha ampitahaina amin’ireo jentilisa mpanompo sampy (jer. ny Sal. 115:4-9) – izay nitarika azy ireo hihevitra fa tsy hihatra aminy ny famaizan’Andriamanitra. Kanefa ny fahamarinana lehibe dia hoe: noho ny toerana manokana nisy azy ireo indrindra teo imason’Andriamanitra no nahatonga azy ireo ho meloka bebe kokoa ny amin’ny fahotany. Imbetsaka tokoa, tahaka ny ao amin’ny Deoterônômia, Andriamanitra no nampitandrina azy ireo fa ny fepetra hahazoan’izy ireo ny fitahiana rehetra, sy ny fiarovana rehetra ary ny fahombiazana rehetra izay tokony ho azy ireo dia ny fankatoavany ny didin’Andriamanitra, toy izay hita ao amin’ny fampitandremana hoe: “Kanefa kosa mitandrema ianao, ka tandremo tsara ny fanahinao, fandrao hadinoinao ny zavatra izay efa hitan'ny masonao, ary andrao miala amin'ny fonao izany, amin'ny andro rehetra hiainanao, fa ampahafantaro ny zanakao sy ny zafinao izany.” (Deo. 4:9).

    

Mety hamita-tena toy izany koa isika. Amin’ny fomba ahoana, amin’ny maha-Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito antsika, no mety hahalatsaka antsika ao amin’ny fahadisoan-kevitra toy izany?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata