Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 07 : Vahoaka nofidin'Andriamanitra manokana (Mika)

11 - 17 Mai 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Vahoaka nofidin'Andriamanitra manokana
Sabata 11 May

Hodinihina mandritra ny herinandro: Mika 1:1–9; 2 Kôr. 11:23–27; Mika 2:1–11; 5:1; 6:1–8; 7:18–20.

 

Tsianjery: “Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao, dia izao ihany: Ny hanao ny marina sy ny ho tia famindram-po ary ny hanaraka an'Andriamanitrao amin'ny fanetren-tena. - Mika 6:8.

 

Hevi-dehibe: Na dia ao anatin’ny fihemorana ratsy indrindra aza ny vahoakan’Andriamanitra, dia vonona ny hamela heloka sy hanasitrana azy Andriamanitra.

    

I Mika mpaminany dia niasa tao anatin’ny vanim-potoana anisan’ny mikitroka indrindra teo amin’ny tantaran’ny Isiraely. Nizara ho fanjakana roa hatry ny ela ny firenena. Farany dia ny Asirianina no namarana ny tantaran’ny fanjakana tany avaratra ary hitan’i Mika ny faharatsiana sy ny herisetra nisoko mangina nitsofoka tao amin’ny Joda tany atsimo. Nitory hafatra manohitra izany faharatsiana mahafaty izany izy, dia ny tsy fahitsiana, ny tsy rariny, ny kolikoly ary ny famitahana. I Mika no mpaminany voalohany ao amin’ny Baiboly nanambara mialoha ny faharavan’i Jerosalema (Mika 3:12).

Kanefa, noho ny tsindrimandry avy tamin’Andriamanitra, dia nahita tara-pahazavana nandritra izany vanim-potoana maizina izany ity mpaminany ity. Noho ny fanampian’ny fomba fijerin’Andriamanitra dia nijery ny tao ambadiky ny famaizana izy. Nanambara teny fankaherezana i Mika ary nilaza izy fa ho avy, avy ao Betlehema, Ilay Mpitarika voahosotr’Andriamanitra. Ny Mesia no ho mpitarika izay hanavotra ny Isiraely sy hanambara fiadanana ho an’ny firenena rehetra amin’ny fampianarany azy ireo “hanefy ny sabany ho fangady” (Mika 4:3). Ny fananaran’Andriamanitra no lalana mitondra fanarenana sy fitahiana amin’ny farany.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata