Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 07 : Vahoaka nofidin'Andriamanitra manokana (Mika)

11 - 17 Mai 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Mpanjaka vaovao avy any Betlehema
Talata 14 May

Ao amin’ny bokin’i Mika dia mazàna miova tanteraka ny fihetseham-po, avy amin’ny alahelo mankamin’ny fanantenana fara-tampony. Izany fanantenana izany dia hita ao amin’ny iray amin’ireo faminaniana momba ny Mesia fanta-daza indrindra.

 

Vakio ny Mika 5:1. Iza no voambara eto ary inona no fampianarana voambara eto momba Azy? Vakio koa ny Jao. 1:1–3; 8:58; Kôl. 1:16,17.

 

Avy ao amin’ny tanàna kely iray any Joda no hivoahan’Izay Anankiray avy amin’ny mandrakizay ho Mpanapaka ao amin’ny Isiraely. Ny Mika 5:1 dia iray amin’ireo andininy sarobidy indrindra ao amin’ny Baiboly izay nosoratana mba hampahatanjaka ny fanantenan’ny olona izay niandrandra fatratra ny fiavian’ilay Mpitarika nampanantenain’ireo mpaminany. Ny fanapahany dia hampiditra amin’ny fotoana hisian’ny hery, sy ny fahamarinana ary ny fiadanana (Mika 5:3-5).

I Davida dia avy ao an-tanànan’i Betlehema, izay nantsoina koa hoe Efrata (Gen. 35:19). Ny fanononana ny anaran’izany tanàna izany dia manantitrantitra fa avy amin’ny fianakaviana tsotso-piaina na i Davida na Ilay mpandimby azy izay ho avy, izay ho Tena Mpiandry ny vahoaka (Mika 5:3). Tao amin’ilay tanàna kelin’i Betlehema no nanosoran’i Samoela an’i Davida, zanak’i Jese faralahy, ho mpanjaka teo amin’ny Isiraely (1 Sam. 16:1–13; 17:12). Rehefa tonga hizaha ilay “mpanjakan’ny Jiosy” vao teraka ireo olon-kendry, dia nanontany ireo mpandinika ny Baiboly i Herôda mpanjaka hoe aiza ny toerana tokony haleha (Mat. 2:4-6). Io andalan-teny ao amin’ny Mika io no natoron’izy ireo azy, andalan-teny izay manambara mialoha fa ny tanàna kelin’i Betlehema no tanàna hiavian’ny Mesia.

Sarotra ho an’ny saintsika voafetra sy tsy mendrika ny hahatakatra fa io zaza teraka io no Ilay Andriamanitra mandrakizay, Mpahary ny lanitra sy ny tany. “Hatramin’ny andro fahagola dia efa iray tamin’ny Ray Jesosy Kristy Tompo.” — IFM, EGW, t. 9.

Lalina tokoa izany foto-kevitra izany, izay anisan’ny fahamarinana fototra lehibe indrindra eo amin’ny fivavahana kristianina: dia ny nakan’Ilay Andriamanitra Mpahary ny endrik’olombelona ary tao amin’ny maha-olombelona Azy no nanolorany ny tenany ho fanatitra noho ny fahotantsika. Raha manokana fotoana handinihana ny lesona avy amin’izany ianao mikasika ny tombam-bidin’ny fiainantsika sy ny hasarobidintsika eo imason’Andriamanitra, dia hanao fanandramana izay hanova ny fiainanao.

Maro be ny olona miezaka hitady tanjom-piainana sy miezaka hahatakatra ny hevitry ny fiainana, kanefa isika manana ny hazo fijaliana ho fototra, izay sady mampiorina antsika amin’ny antom-pisiantsika, no manome antsika koa fanantenana lehibe noho izay rehetra azon’izao tontolo izao omena.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata