Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 08 : Mitoky amin'ny fahatsaran'Andriamanitra (Habakoka)

18 - 24 Mai 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Velon'ny finoana
Alatsinainy 20 May

Ao amin’ny Habakoka 1:12–17, ny valin-teny asetrin’Andriamanitra ny fanontanian’i Habakoka dia vao mainka toa mampipoitra fanontaniana mampahatezitra: Andriamanitra Izay marina, ve dia hampiasa ny ratsy fanahy entina hanafay ireo marina kokoa noho ireo ratsy fanahy ireo? Ny fanontaniana apetraky ny mpaminany Habakoka ao amin’ny andininy faha-17 dia mahakasika ny fahamarinan’Andriamanitra.

Very hevitra sy sahiran-tsaina tanteraka i Habakoka, tsy noho ny fitotonganan’ny mpiray firenena aminy ihany fa noho ny fahazoany antoka fa firenena hafa, izay ratsy kokoa, no hitsara ny fireneny. Fantatry ny mpaminany Habakoka tsara ny fahotan’i Joda, kanefa na izany aza, rehefa dinihina araka ny filamatra, na filamatra inona izany na filamatra inona, dia tsy ratsy noho ireo Babilônianina mpanompo sampy mihitsy ireo mpiray firenena aminy, indrindra fa ireo olo-marina eo anivon’izy ireo.

Vakio ny Habakoka 2:2–4. Inona no fanantenana aseho eo?

Ny Habakoka 2:2–4 dia iray amin’ireo toko sy andininy manan-danja indrindra ao amin’ny Baiboly. Ny andininy faha-4, indrindra indrindra, dia miresaka momba ny votoatin’ny Filazantsara. Azo lazaina fa io no andininy fototry ny fanavaozana prôtestanta. Amin’ny alalan’ny finoana an’i Jesôsy Kristy no andraisantsika ny fahamarinan’Andriamanitra. Ny fahamarinan’Andriamanitra mihitsy, araka izany, no isaina ho antsika ka lasa fahamarinantsika izany. Io ilay fantatra amin’ny hoe fanamarinana amin’ny finoana.

Ny andininy faha-4 dia famintinana ny fanambarana ny lalam-pamonjena sy ny fampianarana ara-Baiboly mikasika ny fanamarinana amin’ny finoana. Tamin’ny fomba ahoana no nampiasan’ireo mpanoratra ny Testamenta Vaovao io andininy io? Rôm. 1:17; Gal. 3:11; Heb. 10:38.

Teo anivon’izany savorovoro rehetra izany sy ireo fanontaniana momba ny ratsy, sy ny rariny ary ny famonjena, no anehoan’i Habakoka 2:4 ny fifanoherana miavaka eo amin’ny olona mahatoky sy ny olona mpirehareha. Ny fitondran-tenan’ny antoko tsirairay no mamaritra ny hoaviny: tsy hahomby ny mpirehareha fa ny marina kosa ho velon’ny finoana. Ny dikan-teny tsara kokoa ho an’ny teny fototra hebreo (‘emuna) izay nadika hoe finoana dia ny hoe “fahatokiana,” “toetra tsy miovaova,” sy “mendri-pitokisana.” Ny olona iray izay velon’ny finoana dia tsy vonjena noho ny asa vitany; ny asany kosa anefa dia maneho fa miaina amin’ny finoana izy. Miseho eo amin’ny asa ataony ny finoany ka noho izany dia ampanantenaina izany olona izany ny fiainana mandrakizay.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata