Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 08 : Mitoky amin'ny fahatsaran'Andriamanitra (Habakoka)

18 - 24 Mai 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Mitoky amin'ny fahatsaran'Andriamanitra
Sabata 18 May

Hodinihina mandritra ny herinandro: Hab. 1:1–17; 2:2–4; Gal. 3:11; Heb. 11:1–13; Hab. 3; Fil. 4:11.

Tsianjery: “‘Fa ny tany ho feno ny fahalalana ny voninahitr'i Jehovah, toy ny fanaron'ny rano ny fanambanin'ny ranomasina.’” - Habakoka 2:14.

Hevi-dehibe: Mety tsy ho fantatsika mandrakariva hoe nahoana no misy loza mitranga eo amin’ny fianantsika, fa azontsika atao kosa ny mitoky amin’Andriamanitra, na inona na inona mitranga.

Rehefa avy nitory teny momba ny fanatrehan’Andriamanitra tsy miato ao anatin’ny fahoriana ity mpitandrina iray, dia nisy vehivavy iray nanatona azy, nanontany tamin-dranomaso nanao hoe: “Pasitora ô! Fa taiza Andriamanitra tamin’ny andro nahafatesan’ny zanako lahy tokana e?” Nibanjina tamim-pahanginana ny alahelo nisoritra teo amin’ny tarehin’ilay vehivavy ilay mpitandrina ary avy eo dia namaly hoe: “Tsy taiza akory Andriamanitra fa teo amin’ny toerana nisy Azy tamin’ny andro nahafatesan’ny Zanany Lahy Tokana hamonjy antsika ho afaka amin’ny fahafatesana mandrakizay ihany.”

Niatrika ny tsy rariny sy ny herisetra ary ny faharatsiana tahaka antsika ihany koa i Habakoka. Ny ratsy kokoa noho izany mihitsy aza no natrehiny satria toa nangina tanteraka Andriamanitra teo anivon’izany rehetra izany, na dia nangataka an’i Habakoka aza Izy hitoky tamin’ireo teny fikasany.

Tsy nahita ny fahatanterahan’ireo teny fikasana avy tamin’Andriamanitra ireo ny mpaminany Habakoka fa maty talohan’izany izy; na izany aza dia nianatra nitoky tamin’ireo izy. Manomboka amin’ny fitarainana amin’Andriamanitra ny bokin’i Habakoka saingy mifarana kosa amin’ny anankiray amin’ireo hira tsara indrindra ao amin’ny Baiboly. Tsy maintsy miandry amim-pinoana tahaka an’i Habakoka koa isika, mandra-pahatongan’ny fotoana hahatonga ity izao tontolo izao ity ho “feno ny fahalalana ny voninahitr’i Jehovah, toy ny fanaron’ny rano ny fanambanin’ny ranomasina.”

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata