Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Mofonaina

MOFONAINA 19 AOGOSITRA 2017

Mampianatra ny tombambidin’ny fankatoavana ny lalàna ny natiora “Tsy varidimiventy ihany va no vidin'ny tsintsina roa? nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany, raha ...  Davantage

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 08 : Mitoky amin'ny fahatsaran'Andriamanitra (Habakoka)

18 - 24 Mai 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fianarana fanampiny
Zoma 24 May

Vakio ireto andalan-teny fanazavana manaraka ireto dia mifanakaloza hevitra hoe ahoana no anampian’izy ireo antsika hahatakatra tsara kokoa ireo hafatra nentin’i Habakoka.

Misy valiny ny fanontanian’i Habakoka. Tsy valin-teny amin’ny lafiny fisainana anefa izany fa valin-teny amin’ny alalan’ny toe-javatra mitranga. Hiseho ny valin-tenin’Andriamanitra, saingy tsy hay lazaina amin’ny teny izany. Tena azo antoka fa ho avy ilay valin-teny; ‘raha toa mitaredretra izany, andraso ihany.’ Marina fa mafy, tsy zaka, ny fiandrasana satria mampihoron-koditra ny marina ny zavatra hitany. Izao no valin-teny lehibe omena ho setrin’izany: ‘Fa ny marina ho velon’ny finoana.’ Mbola valin-teny tsy amin’ny lafiny fisainana indray izany fa valin-teny amin’ny lafiny fisiana. Ny finoana ara-paminaniana dia fahatokiana Azy ka ny fahatoniana eo anatrehany dia endrika isehoan’ny fahafantarana (‘compréhension’).” — The Prophets, Abraham J. Heschel, t. 143.

Tsy maintsy mamboly sy mikolokolo ny finoana izay nanaovan’ny apostoly sy ny mpaminany fanambarana isika, - dia ilay finoana mamikitra amin’ny teny fikasan’Andriamanitra; ary miandry ilay fanafahana amin’ny andro voatendriny sy araka ny fombany ary araka ny fahatanterahana efa nampanantenaina. Ho tanteraka amin’ny fiaviana amim-boninahitry ny Mpamonjitsika, Mpanjakan’ny mpanjaka sy Tompon’ny tompo, ny teny azo antoka avy amin’ny faminaniana. Toa mety tsy hanam-pahataperana ny fiandrasana, ary mety ho reraky ny fitsapana mahaketraka ny fanahy, mety ho potraka eny an-dàlana ireo olona nametrahantsika fitokisana; kanefa miaraka amin’ny mpaminany (Habakoka) izay niezaka namelombelona ny fanantenan’ny Joda tamin’ny ora manjombona indrindra nisehoan’ny fihemorana no tsy maintsy hiantsoantsoantsika hoe: “Jehovah dia ao amin’ny tempoliny masina: mangina eo anatrehany, ry tany rehetra.” — MM, t. 320.

Fanontaniana ifanakalozan-kevitra:

- Fintino ny resaka nifanaovan’i Habakoka tamin’Andriamanitra. Inona no fototry ny fitarainany? Inona no nasetriny ny valin-tenin’Andriamanitra?

- Eo imason’Andriamanitra, mety ho toe-tsaina azony ekena kokoa avy amin’ny mpivavaka ve ny fametrahana fanontaniana amin-kitsim-po na ny fisalasalana mihitsy koa aza, toy izay ny finoana ivelambelany fotsiny? Porofoy ny valin-teninao.

- Nino avokoa ireo Advantista mitandrina ny andro fahafito tamin’ny taranaka teo aloha fa efa tokony ho tonga talohan’izao fotoana ankehitriny izao i Kristy, ary efa tokony ho nahita ny fahatanterahana fara-tampon’ireo teny fikasana mahafinaritra rehetra ireo izy ireo. Isika taranaka ankehitriny kosa, fomba ahoana no ianarantsika mihazona ny finoana raha mbola eo am-piandrasana ny fiverenany isika?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata