Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 09 : Andron'i Jehovah (Zefania)

25 - 31 Mai 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Androm-pahamaizinana
Alahady 26 May

Ny andron’i Jehovah” (Zef. 1:7) no votoatin’ny hafatr’i Zefania. Ho an’ireo mpaminany ao amin’ny Baiboly, ny andron’i Jehovah dia manondro vanim-potoana manokana idiran’ Andriamanitra an-tsehatra eo amin’ny raharahan’olombelona mba hamonjy sy hitsara azy. Maro amin’ireo vahoaka Isiraely fahiny no nino hoe hamonjy sy hanandratra an’Isiraely Andriamanitra amin’izany andro izany fa handrava mandrakizay kosa ny firenen’ny fahavalo. Gaga anefa ireo izay nihaino an’i Zefania raha nilazany fa ny andron’i Jehovah dia ho andro fandravana, na dia ho an’ny vahoakan’Andriamanitra aza (jereo ny Zef. 1:1-5) satria nanota Taminy izy ireo (Zef. 1:17).

Ampitahao ny Zef. 1:14–18 sy ny Joe. 2:1–11 ary ny Amô. 5:18–20. Inona ny sary asehon’ireo toko sy andininy ireo mikasika “ny andron’i Jehovah?”

Mampifandray ny fitsarana ho avy amin’ny fandringanana ny voary rehetra tahaka ny tamin’ny andron’ny Safo-drano lehibe (Gen. 6--8) i Zefania. Ny filazalazana momba ny fandringana ao amin’ny Zef. 1:2,3 dia voapetrapetraka tsara hifanohitra amin’ny firafitry ny famoronana nataon’ Andriamanitra: olona, biby, vorona eny amin’ny habakabaka, hazandrano any an-dranomasina (ampitahao amin’ny Gen. 1:20–27).

Mampitandrina ny mpaminany Zefania fa tsy hisy olona afaka hividy ny fomba ialany amin’izany fitsarana izany (Zef. 1:18). Na ny volafotsy na ny volamena dia tsy hisy hanafaka azy amin’ny fahatezeran’i Jehovah. Nilaza ireo vahoaka Isiraely mpiavonavona fa sady tsy hanao soa no tsy hanao ratsy aminy Andriamanitra. Tsy niandry fihetsika avy tamin’Andriamanitra izy ireo (Zef. 1:12). Kanefa ny fitsaran’Andriamanitra dia maneho fa miasa mafy tokoa Andriamanitra mba ho azo antoka fa hisy hoavy be voninahitra ho an’ny vahoakany.

Maneho mazava tsara i Zefania fa ny fitsaran’Andriamanitra dia tsy famaizana fotsiny fa fanitsiana ihany koa. Manome toky Andriamanitra fa misy fialofana azo antoka ho an’ireo mitady Azy (Zef. 2:3). Ny andron’i Jehôvah dia mihoatra noho ny fiafaran’izao tontolo izao. Fanombohana ny fametrahana ilay fitondran’Andriamanitra izay haharitra mandrakizay izany.

Vakio ny Zefania 1:18. Amin’ny fomba ahoana, na amin’izao fotoana izao aza, no anandramantsika ny fahamarinan’ny foto-kevitra voambara eto? Izany hoe, toe-javatra nanao ahoana no efa natrehintsika ka na dia ny vola rehetra eo amin’izao tontolo izao aza dia tsy afaka namonjy antsika?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata