Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 09 : Andron'i Jehovah (Zefania)

25 - 31 Mai 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny firavoravoan'Andriamanitra lehibe indrindra
Alarobia 29 May

“‘Jehovah Andriamanitrao no ao aminao, mahery Izy ka hamonjy; hiravoravo anao amin'ny fifaliana Izy; ho sondriana amin'ny fitiavany Izy; hifaly anao amin'ny fihobiana Izy.’” - Zef. 3:17.

Ao amin’ny fiafaran’ny bokiny (Zef. 3:9–20), dia miala avy amin’ny resaka fahatezerana mankamin’ny resaka fanarenana i Zefania. Rehefa ao ambadiky ny fitsarana isika dia tonga amin’ireo tanjon’Andriamanitra fara-tampony. Rehefa nofaizina ireo firenena, dia hiara-hiantso an’i Jehôvah indray izy ireo ka hanompo Azy amin’ny fo tokoa. Hodiovina ny molotry ny vahoaka rehetra ka samy afaka miankohoka amin’i Jehôvah sy midera Azy izy rehetra amin’ny fanompoana Azy. Hisy sisa, vitsivitsy kanefa mandefitra sy mahatoky, ho velona any Joda ka haka ny toeran’ireo mpitarika be avonavona izy ireo.

Ary ny tena zava-dehibe dia ny hitoeran’Andriamanitra eo anivon’ny vahoakany, ka hanavaozany ny lasa ratsy rehetra. Tsy ilain’izy ireo intsony ny hiaina ao anatin’ny tahotra satria ho eo aminy Andriamanitra, honina eo anivony. Ho Mpanafaka sy Mpanavotra azy ireo Izy. “‘Hihinana sy handry izy, ka tsy hisy hanaitaitra azy.’” (Zef. 3:13, NIV).

Mazava ho azy fa izany fitahiana rehetra izany dia hitarika ireo vahoakan’Andriamanitra hiravoravo Aminy, fa ny mpaminany Zefania kosa anefa eto dia milaza fa Jehovah no hiravoravo amin’izy ireo. Ho lehibe tokoa ny fitiavany sy ny fifaliany noho ny amin’ny vahoakany ka hifaly aminy amin’ny fihobiana Izy.

Ahoana no voalazan’i Isaià mikasika ny hafalian’Andriamanitra amin’ireo vahoaka novonjeny? Isa. 62:5; 65:19.

Hiaro sy hanamarina ny vahoakany Ilay Mpanjaka lehibe, Ilay Miaramilan’i Jehôvah. Omeny azy ireo ny tombontsoan’ny fandreseny rehetra, dia ilay fandresena azony teo amin’ny hazo fijaliana ho antsika. Hanandratra ny manetry tena Izy ka hanova ny henatra, sy ny fanaintainana ary ny fanavakavahana ho fanandraman’ny fahalehibeazana, sy ny fitahiana ary ny fanatrehan’Andriamanitra mihitsy. Homen-danja ireo mandringa sy ireo voailikilika, izany no votoatin’ny hafatra nentin’i Jesôsy Kristy.

Na dia ao anatin’ny fampitandremana mafy aza, dia mbola manome fanantenana ho an’ny vahoakany Andriamanitra. Amin’ny maha-Advantista mitandrina ny andro fahafito antsika, fomba ahoana no hianarantsika hiaina isan’andro isan’andro amin’ny finoana ny fiverenan’i Kristy fanindroany? Ahoana no hitazonantsika izany fanantenana izany ho velona mandrakariva ao anatintsika, indrindra amin’ny fotoam-tsarotra izay tsy anomezan’izao tontolo izao antsika afa-tsy alahelo?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata