Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 09 : Andron'i Jehovah (Zefania)

25 - 31 Mai 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ireo mpandefitra amin'ny tany
Alatsinainy 27 May

Hitantsika ao amin’ny Zef. 2:1–3 ny antson’ity mpaminany ity ho amin’ny fibebahana. Na dia efa akaiky aza ny fandravana, dia mbola misy fotoana ahafahana mitady fialofana, raha toa ka mibebaka ny firenena. Ireo ratsy fanahy tsy mety mibebaka dia holevonina tahaka ny akofa amin’ny andro fitsarana. Oharina amin’ny akofa ihany koa ny ratsy fanahy ao amin’ny Sala. 1:4, ary amin’ny farany dia ho ringana izy ireo.

Amin’ny teny hoe “mitadiava an’i Jehovah” no ampaherezan’i Zefania ireo izay manetry tena eo anatrehan’Andriamanitra ka mihazona mafy ny finoany. Ampianarin’ny mpaminany Zefania fa ny hoe mitady an’i Jehôvah dia mitovy amin’ny hoe mitady fahamarinana sy fanetren-tena. Tena zava-dehibe indrindra io fihetsika mibebaka io mba hahafahana mandositra ny fitsarana ho avy.

Antsoin’i Zefania hoe “mpandefitra amin’ny tany” ireo vahoaka mibebaka (Zef. 2:3). Ahoana no anazavan’ireto andalan-teny manaraka ireto bebe kokoa an’io teny io, izay azo adika hoe “malahelo amin’ny tany” ihany koa? Mat. 5:3; Sal. 76:9; Isa. 11:4; Amô. 8:4.

Tsy iza no antsoina hoe mpandefitra fa ireo vahoaka mitoetra ho mahatoky amin’Andrimanitra, sy tarihiny ary ampianariny. Hoy ny mpanao Salamo: “Tsara sy mahitsy Jehovah, ka izany no ampianarany ny mpanota ny làlana. Mitarika ny mpandefitra amin'ny marina Izy, ary mampianatra ny mpandefitra ny làlany.” (Sal. 25:8,9) Asaina miomana hiatrika ny fitsarana izay ho avy ny mpandefitra, amin’ny fitadiavany an’ Andriamanitra sy ny fahamarinana ary ny fanetren-tena.

Ambara amin’ny teny hoe “angamba” ny antoka hahaveloman’ireo mpandefitra mahatoky. Ny fahavelomana tokoa mantsy dia miankina tanteraka amin’ny fahasoavan’ Andriamanitra, ary ny fahasoavana dia zavatra tsy mendrika ilay mpandray azy akory. Eo anatrehan’ny fandravana izay tsy ho ela intsony, dia misy hoavy antenaina avy amin’ Andriamanitra, Izay be famindrampo. Nanome toky i Jehôvah fa ho fialofana ho an’ireo rehetra matoky Azy (Joe. 4:16, Nah. 1:7). Io karazana toky io dia manala ny fiankinana amin’ny herin’ny tena manokana, sy ny hafetsena ary ny fitaka.

Ny fanahy heverina ho malemy indrindra, nefa raha ny tena marina dia tsy azo resena indrindra dia izay mahatsapa ny maha-tsinontsinona azy ka miankina tanteraka amin’ny fahamendrehan’ny Mpamonjy. Amin’ny alalan’ny fivavahana, ny fandinihana ny teniny, ny finoana ny fanatrehany, no ahazoan’ny olombelona malemy indrindra mivelona amin’ny fifandraisana amin’i Kristy velona, ary hihazona Azy amin’ny tanany izay tsy hivaha na oviana na oviana.” TMF, t. 143. Nanao ahoana ny fanandramanao manokana ireo teny fikasana lehibe tsy takatry ny saina ireo? Inona no azonao ianarana mba hanananao izany fiarahana amin’ Andriamanitra ety dia ety izany?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata