Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 09 : Andron'i Jehovah (Zefania)

25 - 31 Mai 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Andron'i Jehovah
Sabata 25 May

Hodinihina mandritra ny herinandro: Zef. 1:14–18; Joe. 2:1–11; Zef. 2:1–3; Isa. 11:4; Zef. 3:1–5; Isa. 62:5; Nah. 1–3.

 

Tsianjery: “Hahatsiravina azy Jehovah, satria hahamosarena ireo andriamanitra rehetra ambonin'ny tany Izy, mba hiankohofan'ny any amoron-tsiraky ny jentilisa rehetra eo anatrehan'i Jehovah, samy any amin'ny fitoerany avy.” - Zefania 2:11.

 

Hevi-dehibe: Antomotra ny fitsarana, fa ny fahasoavana sy ny famindrampo kosa dia mbola azon’ireo izay mikatsaka izany amin’ny fony tokoa raisina.

 

Raha toa ka nalahatra araka ny taona nanoratana azy ireo bokin’ny mpaminany, dia ho teo anelanelan’ny bokin’Isaià sy ny an’i Jeremia no nisy ny bokin’i Zefania. Nandritra ny fanapahan’i Manase, ilay mpanjaka ratsy fanahy indrindra tamin’ireo mpanjakan’ny Joda, dia nanohana an’i Jeremia ny toritenin’i Zefania, ka niara-niasa ireo mpaminany anankiroa ireo nampitsiry indray fifohazam-panahy nandritra ny fanapahan’i Josia, zafikelin’i Manase. Nanameloka ny haratsiam-pitondran-tena nihoapampana teo amin’ny fiaraha-monin’ny Joda ny toritenin’i Zefania. Nanizingizina ny ilàna fibebahana izy satria ny fitiavan’Andriamanitra dia mbola miantso ny vahoakany ho amin’ny fanetren-tena sy ny fahatokiana. Misy lafiny roa ny hafatra nentiny. Etsy andaniny dia misy fampitandremana fa tsy ho ela dia hisy fitsarana mahafaoka izao tontolo izao, ary na dia ny vahoakan’Andriamanitra aza dia voakasik’izany. Etsy ankilany kosa anefa dia misy teny fikasana milaza fa ireo voavonjy avy amin’ny firenena rehetra dia hiara-hanompo sy hifaly amin’ny fahasoavan’Andriamanitra miaraka amin’ireo sisa amin’ny Isiraely.

Ny lesontsika amin’ity herinandro ity dia haneho amintsika fa ny hafatra nentin’i Zefania dia mbola manan-danja ho an’ireo mitory ny hafa-panantenana avy amin’Andriamanitra ho an’izao tontolo izao lavo

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata