Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 09 : Andron'i Jehovah (Zefania)

25 - 31 Mai 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ireo mpandefitra amin'ny tany
Talata 28 May

Misy ohabolana sinoa milaza fa ny toerana maizina indrindra ao anaty trano dia ny eo ambanin’ny labozia. Azo ampiharina amin’ny toe-panahin’i Jerosalema tamin’ny andron’i Zefania izany ohabolana izany. Vao avy nanonona ny fitsaran’ Andriamanitra tamin’ireo firenena manakaiky ny Joda ny mpaminany Zefania (jereo ny Zef. 2), tahaka ny Filistinina any andrefana, i Moaba sy i Amôna any atsinanana, i Etiopia any atsimo ary i Asiria any avaratra. Kanefa, tsy nijanona teo fotsiny ny mpaminany Zefania. Naharihariny ihany koa ny fahotan’ireo monina ao amin’ilay tanàna masin’Andriamanitra eto an-tany, dia i Jerosalema izany.

Vakio ny Zef. 3:1–5. Iza no helohina eto, ary inona no antony? Anontanio ny tenanao hoe nahoana ireo vahoakan’ Andriamanitra izay nomena fahazavana sy fahamarinana betsaka tokoa no niafara tamin’ny fahalotoana tahaka izany? Ahoana no iarovantsika tena mba tsy hitrangan’ny toe-javatra tahaka izany eo amin’ny fiainantsika?

Mifototra eo amin’ny renivohitry ny Joda ny hafatr’i Zefania. Nanameloka ireo mpitarika izy noho ny fitotonganan’ny fitondran-tenan’ilay tanàna. Mifandray mivantana amin’ny fiainan’ireo mpitarika, araka ny adidy sy andraikitra nankininy taminy, izany fitotonganana izany (ampitahao amin’ny Jer. 18:18, Ezek. 22:23–30). Ampifandraisiny amin’ny “liona mierona” ilay fitsarana voaloto tarihin’ireo lehibeny, ary ny mpitsara kosa dia asehony amin’ny alalan’ny “amboadia amin’ny hariva.” Tsy misy tombam-bidy intsony ny tempoly satria tsy mampianatra ny tenin’Andriamanitra intsony ireo mpisorony, ary ny mpaminany tsy milaza ny marina.

Tamin’ny andro nanjakan’i Josia dia tonga tamin’i Zefania ny tenin’i Jehovah. Nilaza manokana sy mazava ny ho voka-dratsin’ny fifikirana amin’ny fihemorana izany, sady nanintona ny sain’ny tena Fiangonan’Andriamanitra marina amin’ny ho avy be voninahitra izay miandry azy. Ny faminanian’i Zefania momba ny famaliana hihatra tamin’ny Joda dia azo ampiharina koa amin’ny fananany hery amin’ireo famaliana hianjady amin’izao tontolo izao mpanota eo amin’ny fotoana iavian’i Kristy fanindroany.” — MM, t. 321.

Jereo ny manodidina anao. Na dia mahasondriana aza ity tontolo misy antsika ity dia tsy maintsy horavana ihany amin’ny farany. Na dia ny tsy mino ny Baiboly aza dia mahita fa tena ho mora tokoa ny hitrangan’izany fandravana izany. Nahoana no Andriamanitra irery ihany no hany fanantenana ho antsika, ary ahoana ny fomba hahafahantsika miankina bebe kokoa hatrany Aminy ka tsy hitokiantsika amin’ny zava-poanan’izao tontolo izao izay mandalo sy mihelina ihany?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata