Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 09 : Andron'i Jehovah (Zefania)

25 - 31 Mai 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fianarana fanampiny
Zoma 31 May

Manoratra tsy misy diso ny asan’ny olona rehetra ny Tsitoha. Ary mitohy hatrany izany fanoratana izany raha mbola miasa amin’ny alalan’ny antso ho amin’ny fibebahana koa ny famindrampony; fa rehefa mihoatra kosa ny ao amin’ny kapoaka, dia hirehitra amin’izay ny fahatezeran’Andriamanitra. Feno ny famarana ary tonga amin’ny fetrany ny fahari-pon’Andriamanitra, ka tsy hanao fanelanelanana ho an’ireo olona ireo intsony ny famindrampony.” — MM, t. 301.

Eo anatrehan’ireo tontolo tsy lavo sy ny lanitra manontolo no hanehoan’ny tsirairay avy ny asany amin’Ilay Mpitsara izao rehetra izao, dia ilay Iray nohomboan’izy ireo tamin’ny hazo fijaliana. Ho fotoam-pitanisana hanao ahoana re izany e! Ho andro lehibe famalian’Andriamanitra izany. Tsy mijoro eo anatrehan’ny fitsaran’i Pilato intsony i Kristy amin’io fotoana io. Amin’izany andro izany dia hahafantatra ny dikan’ny hoe mijaly noho ny fahatezeran’ny Zanak’Ondry i Pilato, sy i Herôda ary ireo rehetra nanarabiraby, nikapoka, nandà ary nanombo Azy tamin’ny hazo fijaliana. Hiseho eo anatrehan’izy ireo amin’ny tena toetrany ny fihetsik’izy ireo tamin’izany fotoana izany.” — Testimonies to Ministers, EGW, t. 132.

 

Fanontaniana ifanakalozan-kevitra:

- Maro tamin’ny mponina tamin’ny andron’i Zefania no nanao ratsy tamin’Andriamanitra sy tamin’ireo mpiray firenena taminy. Nisy kosa anefa ireo mpiavonavona sy ireo izay nivelona ho an’ny tenany manokana ka nitazam-potsiny ny ratsy miseho. Araka ny hevitrao, inona amin’ireo fahotana roa ireo no tena ratsy eo imason’Andriamanitra? Porofoy ny valin-teninao.

- Ivereno ilay fanontaniana farany ao amin’ny lesona tamin’ny Alatsinainy, izay ahitana ity andalan-teny ity: “Tsy misy olona hita miharihary ho tena malemy, kanefa raha ny tena marina dia ny tsy azo resena indrindra, noho ny fanahy iray izay mahatsapa ny maha-tsinontsinona azy ka miankina tanteraka amin’ny fahamendrehan’ny Mpamonjy.” Inona ny dikan’ny hoe: “miankina tanteraka amin’ny fahamendrehan’ny Mpamonjy”? Inona no ambaran’io teny io ny amin’ny fahamarinana lehibe mahakasika ny famonjena amin’ny alalan’i Kristy irery ihany, ary nahoana no tena zava-dehibe ho antsika Kristianina izany fahamarinana izany? Raha tsy miankina amin’ny fahamendrehany tokoa moa isika, dia ny fahamendrehan’iza indray no azontsika iankinana?

- Nahoana no tena mora, indrindra ho an’ireo miaina ao anatin’ny harena sy ny haitraitra, ny manadino fa tena niankina tanteraka tamin’Andriamanitra isika tamin’ny nahazoantsika ny zavatra rehetra ananantsika? Fomba ahoana no hiarovantsika tena tsy ho tafalatsaka amin’izany fahadisoana lehibe izany?

- Mifantoha misimisy kokoa amin’ilay hevitra hoe: mihoby sy miravoravo amin’ny vahoakany Andriamanitra. Mihevitra isika matetika fa isika no mihoby sy miravoravo amin’i Jehôvah sy izay rehetra nataony tamintsika. Inona no dikan’ny hoe mihoby sy miravoravo amintsika Andriamanitra? Ahoana no hahatonga izany ho zava-misy, raha jerena ny toerana mampahonena misy antsika?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata