Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 04 : Feno hafaliana sy fankasitrahana

21 - 27 Jolay 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Manao toy izay nataon'i Paoly (1Tes 1 : 8-10)
Alakamisy 26 Jolay

Vakio ny 1 Tes. 1:8-10. Ahoana no anomezan’io andalanteny io porofo hafa mikasika ny finoan’ny Tesalônianina?

Tohizan’i Paoly ny fehezanteny natombony tao amin’ny and. 2, ka nohazavainy hoe fantany fa efa tonga môdely na ohatra alain-tahaka ho an’ireo mpino hafa tany Makedônia (faritra nisy an’i Tesalônika) sy Akaia (faritra nisy an’i Kôrinto) ny Tesalônianina.

Voalohany, môdely izy ireo teo amin’ny ezaka fitoriana ny filazantsara nataony sy ny fahombiazana hitany tamin’izany. “Nanako” avy tamin’izy ireo teo amin’ireo faritra roa ireo sy ny manodidina ny tenin’Andriamanitra. Ambaran’i Paoly ihany koa fa tsara alaintahaka ny finoana ananan’izy ireo satria nisokatra taminy sy tamin’ny filazantsara ny fo sy ny sain’izy ireo. Vonona ny hampianarina izy ireo. Vonona ihany koa izy ireo hanova tanteraka ny fiainany, toy ny fahafoizana ireo sampy sy ireo fombafombam-pivavahana mamim-bahoaka.

Azo lazaina ho malaky ihany ny serasera teo amin’ny firenena rômanina fahizany noho ireo lalana tsara voatra sy ny fifamezivezena tomombana tsara nankany amin’ny toerana samihafa. Ny filazana àry fa fantatra “hatraiza hatraiza” ny finoan’izy ireo, dia manambara fa efa niresaka momba izany tamin’i Paoly, teo amin’ny fifaneraserany taminy, ny olona tany amin’ny toerana tahaka an’i Rôma sy i Antiokia.

Marina ihany koa fa ny olona dia maniry hiaina araka izay andrasan’ny hafa aminy. Misy zavatra andrasana ao anatin’ny dera atao amin’ny olona. Tamin’ny fiderany ny finoan’izy ireo tamin’izany fomba manohina ny fo izany no nampaherezan’i Paoly azy ireo mba hitombo hatrany ao amin’izany finoana izany.

Toa nisy zavatra nisongadina manokana mihitsy mikasika ny fibebahan’izy ireo. Amin’ny maha-mpanompo sampy azy ireo, dia sakana roa lehibe no tsy maintsy nihoarany. Voalohany, ilay “hafatra adaladala” mikasika ny lehilahy anankiray izay maty kanefa velona indray.

Faharoa, dia ny maha-jiosy izany hafatra adaladala izany. Azo antoka fa Jentilisa maro no nihomehy fotsiny raha vao nandre izany hafatra kristianina izany. Ny Tesalônianina kosa anefa tsy mba nanao toy izany. Fa nanamboatra tanteraka ny fiainany mba hifanaraka amin’ny filazantsara izy ireo. “Tena misionera marina ireo mpino tao Tesalônika. Nirehitry ny hafanam-po ho an’ny Mpamonjy ny fony, dia Ilay nanafaka azy tamin’ny tahotra ‘ny fahatezerana ho avy’. Noho ny fahasoavan’Andriamanitra dia nisy fahazavana mahagaga teo amin’ny fiainany, ary narahin-kery ny tenin’ny Tompo nambara tamin’ny alalany. Nisy fo azo tamin’ny fahamarinana naseho, ary nisy fanahy maro nanampy ny isan’ny mpino.” - VM, t. 224.

Vakio indray ny 1 Tes. 1:10. Inona no resahin’i Paoly eto? Inona ilay hoe “fahatezerana ho avy”? Inona no ifandraisan’ny fitsanganan’i Jesôsy tamin’ny maty amin’ny zavatra hazavainy eto? Nahoana no tena zava-dehibe tokoa io teny fikasana io ho an’izay rehetra inoantsika? Jereo ny 1 Kôr. 15:12-17; Jao. 11:24,25; Dan. 12:2.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.