Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 04 : Feno hafaliana sy fankasitrahana

21 - 27 Jolay 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Efa nifidy anareo Andriamanitra (1Tes 1 : 4)
Alatsinainy 23 Jolay

Vakio ny 1 Tes. 1:4. Inona no hevitry ny hoe efa nifidy antsika Andriamanitra? Midika ve izany fa tsy manantsafidy isika? Etsy andanin’izany, midika ve izany fa raha misy olona tsy nofidin’Andriamanitra, dia tsy hahazo ny famonjena izy na dia maniry ny hahazo izany aza?

Mbola manohy ilay fehezan-teny lavalava natombok’i Paoly eo amin’ny and. 2 ny and. 4, miaraka amin’ilay hoe “misaotra... izahay”. Anankiray amin’ireo antony isaoran’i Paoly an’ Andriamanitra ny fahafantarany fa efa “nifidy” ny Tesalônianina Andriamanitra.

Noraisin’ny Kristianina sasantsasany an-tendrony io foto-kevitry ny “fifidianana” io. Ataon’izy ireo izay tsy ifantohan’ny mpino amin’ny lafiny fomba fiainana na fitondrantena. Ampianarin’izy ireo àry fa miankina amin’ny safidin’Andriamanitra ny famonjena antsika fa tsy miankina amintsika. Ny fampianarana toy izany dia mitarika ihany koa ho amin’ny fiheverana fa ho an’olom-bitsy ihany ny fahasoavan’Andriamanitra, ka vantany vao voavonjy ny olona anankiray, dia tsy manan-tsafidy ny ho very intsony izy.

Ahoana no fomba anampian’ireto andininy ireto antsika hahatakatra fa miankina amin’ny safidintsika ny hahazoantsika ny famonjena? Jôs. 24:15; 1 Tim. 2:4; Apôk. 3:20.

Tsy misy ny finoana raha tsy eo ny herin’Andriamanitra mitaona. Amin’ny farany anefa, dia ny olombelona ihany no avelan’Andriamanitra handray ny fanapahan-keviny manokana mikasika Azy sy izay efa nataony ho azy ireo. Efa “nofidina” handray ny famonjena avokoa isika rehetra. Raha misy ny tsy voavonjy, izany hoe tsy nitaky izany famonjena izany ho an’ny tenany, dia vokatry ny safidiny izany fa tsy vokatry ny safidin’Andriamanitra. Ny safidin’Andriamanitra dia ny hahavoavonjy ny taranak’olombelona rehetra. Araka ny voalaza ao amin’ny 1 Tim. 2:4, dia tian’Andriamanitra “hovonjena ny olona rehetra ka ho tonga amin’ny fahalalana ny marina”.

Saintsaino ny hevitr’izany hoe efa “nofidin’” Andriamanitra ianao ary tiany hahazo ny famonjena, ka ny fahaverezana dia fiviliana amin’ny fanirian’Andriamanitra ho antsika rehetra. Inona no fampaherezana azonao tsoahina avy amin’io fahamarinana mahafinaritra io?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.