Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 04 : Feno hafaliana sy fankasitrahana

21 - 27 Jolay 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Feno hafaliana sy fankasitrahana mandrakariva (1Tes 1 : 1-10)
Sabata 21 Jolay

Hodinihina mandritra ny herinandro: 1 Tes. 1:1–10; 1 Kôr. 13; 1 Tim. 1:15; Gal. 5:19–23; Dan. 12:2.

Tsianjery : “Misaotra an’Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo rehetra ka manonona anareo amin’ny fivavahanay, sady tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin’ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin’ny fitiavana ary ny faharetanareo amin’ny fanantenana an’i Jesosy Kristy Tompontsika.” - 1 Tes. 1:2,3.

Hevi-dehibe: Betsaka ny zavatra tsara tian’i Paoly holazaina tamin’ny Tesalônianina, farafahakeliny raha vao nanomboka nanoratra tamin’izy ireo tao amin’ny taratasiny voalohany izy. Mendrika ny hodinihintsika ny zavatra izay iderany azy ireo.

Ny fanantitranterana ny fivavahana no nanokafan’i Paoly ny epistily voalohany nosoratany ho an’ny Tesalônianina. Nantitranteriny tamin’izany fa nivavaka mafy ho azy ireo tokoa izy, ary izany moa dia manambara ny fitiavany sy ny fiheverany lalina ny fiangonana tao.

Voalaza ao anatin’io andalan-teny io avy eo hoe faly i Paoly satria hitany fa nitoetra ho mahatoky ny Tesalônianina tamin’ny kapobeny. Hita porofo betsaka teo amin’ny fiainany ny asan’ny Fanahy Masina manova, na dia teo aza ireo fihaikana maro natrehiny.

Nomarihin’i Paoly ao amin’ny famaranany ny toko voalohany amin’ny taratasiny fa nahatonga ny Tesalônianina ho tena “Advantista” marina ny nanokafan’izy ireo ny fony sy ny sainy tamin’i Paoly sy ny fampianarany. Mpino niandrandra isan’andro ny hiavian’i Jesôsy avy any an-danitra, indray andro any, mba hanafaka azy amin’ilay “fahatezerana ho avy”, izy ireo.

Hodinihintsika akaiky dia akaiky ato amin’ity lesona ity ny fomba niatrehan’ireo mpino vaovao ny fihaikana rehetra niseho taorian’ny nahatongavan’ny filazantsara teo amin’izy ireo.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.