Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 05 : Ny ohatra nasehon'ny Apostoly

28 Jolay - 03 Aogositra 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny ohatra nesehon'ny Apostoly
Sabata 28 Jolay

Hodinihina mandritra ny herinandro: 1 Tes. 2:1– 12; Asa. 16; Deo. 10:16; Sal. 51:1–10; 2 Kôr. 8:1–5; Lio. 11:11–13.

Tsianjery : “Fa tahaka ny nankasitrahan’Andriamanitra anay, ka notolorana ny filazantsara ho adidinay izahay, dia araka izany koa no itenenanay, tsy toy ny mila sitraka amin’olona, fa amin’Andriamanitra, Izay mizaha toetra ny fonay.” – 1 Tes. 2:4.

Hevi-dehibe: Manampy antsika rehetra i Paoly, amin’ny fanambarany ny tena antony tokony hanosika antsika hanao ny asa fanompoana, mba handinika ny fontsika sy ny fiainantsika amin’ny alalan’ny filazantsara.

Manamarika ny lesona amin’ity herinandro ity ny fifindrana lehibe miainga amin’ireo lohahevitra hita ao amin’ny taratasy voalohany ho an’ny Tesalônianina. Miala amin’ny fifantohana manokana tamin’ny fiangonana mantsy i Paoly (1 Tes. 1:2-10) ka mifantoka indray amin’ny apôstôly sy ny fanandramana niainan’izy ireo tao Tesalônika (2:1-12). Nisaotra an’ Andriamanitra i Paoly tao amin’ny toko voalohany, satria nampifanaraka ny fiainany tamin’ny an’i Paoly ireo mpino tao Tesalônika ary tonga fianarana ihany koa avy eo teo amin’ny fahatokiany. Miditra lalindalina kokoa ao amin’ilay karazam-piainana izay mahatonga ny apôstôly ho ohatra azo alain-tahaka àry izao i Paoly ao amin’ny 1 Tes. 2:1-12.

Na dia maro aza ireo antony azo heverina fa manosika ho amin’ny fampianarana sy ny fitorian-teny ary ny fanompoana, dia tondroin’i Paoly manokana kosa ny zavadehibe indrindra, dia ny mba hankasitrahan’Andriamanitra izany asa fanompoana izany. Tsy dia ny fitomboan’ny fiangonana eo amin’ny isa loatra no nanahiran-tsaina an’i Paoly fa ny fitomboany araka ireo fitsipika ara-panahy tena izy, noho ny fahasoavan’Andriamanitra.

Hanao topy maso ny fiainan’i Paoly ao anatiny lalina indrindra ao isika. Mamosaka ny ao am-pony rehetra izy mba hampirisika antsika hampifandrindra ny fanantenantsika ara-panahy sy ny nofinofintsika ary ny antony mandrisika antsika. Izany mantsy no ankasitrahan’Andriamanitra sady hitondra fiovana araka ny tokony ho izy eo amin’ny hafa ihany koa.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.