Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 05 : Ny ohatra nasehon'ny Apostoly

28 Jolay - 03 Aogositra 2012
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fianarana fanampiny
Zoma 3 Aog.

“Na dia mendrika toy inona aza ny finoan’ny Kristiana iray raha tsy miboiboika fitiavana an’Andriamanitra ny fony, ary tia
ny namany, dia tsy tena mpianatr’i Kristy izy (...) Raha mampiseho fahalalahan-tanana fatratra izy, nefa tsy entanin’ny tena fitiavana eo am-pizarany ny fananany ho an’ny malahelo, dia tsy hahazoany sitraka amin’Andriamanitra ny asampiantrana ataony.” - VM, tt. 278,279.

“Tamim-pitandremana fatratra no namelaran’i Paoly teo anoloan’ireo vao niova fo ny fampianarana mazava ao amin’ny Soratra Masina mikasika ny fanohanana ny asan’Andriamanitra araka ny tokony ho izy, (...) Tamin’ny fotoana samy hafa teo amin’ny asa fanompoana nataony tany amin’ireo tanàn-dehibe maro ivontoeran’ny sivilizasiôna no nanaovany asa tanana ho antom-pivelomany manokana (...)

“Tao Tesalônika no ahitantsika voalohany indrindra hoe sady nitory ny filazantsara i Paoly no nampiasa ny tanany mba hamelomany ny tenany [1 Tes. 2:6,9; 2 Tes. 3:8,9]
(...)

“Tsy noheverin’i Paoly ho fotoana very anefa ny fotoana nolaniany [hiasana] toy izany.... Sady nanome toromarika ara-panahy ho an’ireo mpiara-miasa taminy izy no naneho ny ohatry ny fahakingana sy ny fikaliana asa. Mpiasa mailaka sy mahay izy, nazoto indrindra teo amin’ny raharaha nataony, ary ‘nafana fo tamin’ny fanompoana ny Tompo’ (Rôm. 12:11).” - GW, EGW, tt. 234-236.

Fanontaniana ifanakalozan-kevitra:

• Eritrereto ny fotoana nahatsapanao fangirifiriana mafy (ara-batana, ara-panahy, ara-pihetseham-po, na izy rehetra ireo mitambatra). Eo amin’ny lafiny fampiharana, amin’ny fomba ahoana no ahitan’ny olona fifaliana sy faherezana ao anatin’izany fahoriana izany? Nahoana no mora tokoa ny miteny noho ny mampihatra?

• Mieritrereta olona izay hita miharihary fa tsy ahitana taratra ny maha-Kristianina azy ny fiainany. Inona no akon’ny fitondrantenan’izany olona izany eo amin’ny fanarahanao ny Tompo?

• Inona avy ireo fandrika mety hahavoa raha toa ka mifamatotra ara-pihetsehampo be loatra amin’ny olona izay itoriantsika ny filazantsara isika? Ahoana no fomba hametrahan’ny olona iray fetra eo amin’ny fifandraisana izay teraka ho azy isaky ny miara-miasa akaiky amin’ny olon-kafa izy?

Famintinana : Ao amin’io andalan-teny io no nanokafan’i Paoly ny fony ka nanambarany ny tena tokony ho antony manosika antsika hanao ny asa fanompoana. Ny antony fara-tampony dia ny hahazoana ny fankasitrahan’Andriamanitra, na ankasitrahan’ilay anaovantsika ny asa izany na tsia. Tsy manana ny toerany ao amin’ny fo vonona hanao izay sitrak’Andriamanitra ny antony manosika tahaka ny vola, ny firaisana ara-nofo ary ny fahefana. Ny fitiavana lalina ireo fanahy eo an-dalampahaverezana no antony lehibe indrindra manaraka. Samy voalaza mazava ao amin’ny 1 Tes. 2:1-12 avokoa ireo antony anankiroa ireo.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.